Main
Chủ nhật, ngày 16/06/2024
Hội đồng nhân dân tỉnh
02/2024/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ho-tro-muc-ho-tro-tu-nguon-von-su-nghiep-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-862022nq-hdnd-ngay-09122022-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
22/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-sua-chua-cai-tao-tru-so-doan-dbqh-va-hdnd-tinh-ninh-binh
21/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-trung-tam-y-te-huyen-kim-son-giai-doan-1
20/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-nha-khach-tinh-uy-ninh-binh
19/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-de-an-chuyen-doi-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2024-2025
18/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bo-sung-co-muc-tieu-ngan-sach-tinh-nam-2024-cho-cac-huyen-thanh-pho-de-thuc-hien-cac-che-do-chinh-sach-chuong-trinh-muc-tieu-nhiem-vu-dot-1
17/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-ubnd-tinh-quyet-dinh-giao-bo-sung-du-toan-nam-2024-cho-cac-don-vi-du-toan-cap-i-cua-ngan-sach-cap-tinh
16/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2024-von-ngan-sach-cap-tinh-dot-3
15/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2024-von-ngan-sach-trung-uong-dot-2
14/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-va-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-sang-nam-2024-von-ngan-sach-dia-phuong
13/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2024-von-ngan-sach-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
11/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-xac-nhan-ket-qua-bau-pho-chu-tich-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
10/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
09/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2024
08/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2024
07/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bo-sung-co-muc-tieu-ngan-sach-tinh-nam-2023-cho-thanh-pho-ninh-binh-de-ho-tro-dau-tu-co-so-ha-tang-tren-dia-ban-thanh-pho-ninh-binh
06/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2023
04/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-nguon-von-du-phong-ngan-sach-trung-uong-nam-2023-ho-tro-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-tren-dia-ban-tinh
03/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-sat-lo-bo-ta-song-vac-doan-tu-k19300-k22000-va-xu-ly-ke-huu-song-day-doan-tu-km70198-km70518-huyen-kim-son
02/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-thuoc-dieu-1-nghi-quyet-so-171nq-hdnd-ngay-20122023-cua-hdnd-tinh-thong-qua-quy-hoach-tinh-ninh-binh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050
01/2024/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-trong-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-cua-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
01/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bau-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
171/NQ-HĐND
nghi-quyet-thong-qua-quy-hoach-tinh-ninh-binh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-2050
170/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-thong-qua-do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh-den-nam-2040
15/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-nhiem-vu-chi-duy-tu-bao-duong-va-xu-ly-cap-bach-su-co-de-dieu-thuoc-nhiem-vu-chi-cua-ngan-sach-dia-phuong-doi-voi-he-thong-de-dieu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
174/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-bo-sung-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-vien-chuc-giao-duc-mam-non-va-pho-thong-cong-lap-nam-hoc-2023-2024-cho-nganh-giao-duc-tinh-ninh-binh
173/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2024-von-ngan-sach-trung-uong
172/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-nguon-von-ngan-sach-dia-phuong-lan-7
169/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-kien-co-hoa-kenh-tuoi-tieu-ket-hop-duong-cuu-ho-cuu-nan-tu-duong-481c-den-de-song-day-xa-khanh-trung-huyen-yen-khanh
168/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-bo-cao-toc-ninh-binh-hai-phong-doan-qua-tinh-ninh-binh
155/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2024-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
154/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-giao-thong-doi-ngoai-duong-vao-cum-cog-nghiep-cau-yen-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh
153/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-truc-ket-noi-cac-xa-thach-binh-phu-son-di-trung-tam-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan
14/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nghi-cong-tac-theo-nguyen-vong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
13/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-viec-kiem-nhiem-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-thon-to-dan-pho-kiem-nhiem-nguoi-truc-tiep-tham-gia-hoat-dong-o-thon-to-dan-pho-muc-phu-cap-cua-tung-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho-muc-ho-tro-hang-thang-doi-voi-nguoi-truc-tiep-tham-gia-hoat-dong-o-thon-to-dan-pho-va-muc-phuc-cap-kiem-nhiem-nguoi-truc-tiep-tham-gia-hoat-dong-o-thon-to-dan-pho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
12/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-khoan-9-dieu-1-nghi-quyet-so-1242021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-viec-xu-ly-doi-voi-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-dam-bao-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-ngay-luat-phong-chay-va-chua-chay-ngay-2962001-co-hieu-luc
11/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-che-do-ho-tro-doi-voi-giam-dinh-vien-tu-phap-va-nguoi-giup-viec-cho-giam-dinh-vien-tu-phap-trong-linh-vuc-ky-thuat-hinh-su-va-phap-y-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
10/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-muc-chi-bao-dam-cho-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-chuan-tiep-can-phap-luat-va-hoa-giai-o-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
09/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-chi-muc-chi-dac-thu-cho-cong-tac-y-te-du-phong-dan-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
08/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-cong-tac-cai-nghien-ma-tuy-va-quan-ly-sau-cai-nghien-ma-tuy-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
07/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1302021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-muc-tro-giup-xa-hoi-va-ho-tro-mot-so-doi-tuong-co-hoan-canh-kho-khan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-chua-duoc-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-202021nd-cp-ngay-1532021-cua-chinh-phu
06/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2024-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
05/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-quy-dinh-chinh-sach-uu-dai-ve-su-dung-dat-doi-voi-cac-hoat-dong-xa-hoi-hoa-trong-cac-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-day-nghe-y-te-van-hoa-the-duc-the-thao-moi-truong-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
04/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-ho-tro-doi-voi-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-thuc-hien-sap-xep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
03/2023/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-tai-tieu-muc-xv-muc-a-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
167/NQ-HĐND
nghi-quyet-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hdnd-ubnd-cap-tinh-cap-huyen-phe-duyet-tong-so-bien-che-vien-chuc-huong-luong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tu-dam-bao-mot-phan-chi-thuong-xuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-do-ngan-sach-nha-nuoc-dam-bao-chi-thuong-xuyen-hoi-quan-chung-duoc-dang-nha-nuoc-giao-nhiem-vu-quyet-dinh-so-luong-hop-dong-lao-dong-de-lam-cong-viec-chuyen-mon-nghiep-vu-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-do-ngan-sach-nha-nuoc-dam-bao-chi-thuong-xuyen-thuoc-linh-vuc-su-nghiep-giao-duc-va-y-te-quyet-dinh-so-luong-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-so-luong-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-doi-voi-tung-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-nam-2024
166/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2024
165/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2024
164/NQ-HĐND
nghi-quyet-thong-qua-gia-san-pham-dich-vu-cong-ich-thuy-loi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-nam-2023
163/NQ-HĐND
nghi-quyet-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022
162/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2024
160/NQ-HĐND
nghi-quyet-phan-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2024-nguon-von-ngan-sach-dia-phuong
159/NQ-HĐND
nghi-quyet-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-von-ngan-sach-dia-phuong-lan-6
158/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2024-tinh-ninh-binh
157/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ket-qua-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-doi-voi-nguoi-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-tu-nam-2020-2022
156/NQ-HĐND
nghi-quyet-thanh-lap-doan-giam-sat-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-xu-ly-chat-thai-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
155/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2024-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
154/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-giao-thong-doi-ngoai-duong-vao-cum-cog-nghiep-cau-yen-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh
153/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-truc-ket-noi-cac-xa-thach-binh-phu-son-di-trung-tam-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan
152/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-de-bao-song-hoang-long-cut-giai-doan-i
151/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-song-truc-cong-thon-nam-va-cac-cong-trinh-tren-tuyen-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh
150/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tuyen-de-nam-can-doan-tu-cau-nho-quan-den-cau-sui-ket-hop-giao-thong-va-phong-chong-thien-tai-bao-ve-khu-dan-cu-5-xa-va-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan
149/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-nang-cap-ho-dieu-tiet-cong-thuong-luu-c10-huyen-kim-son-giai-doan-ii
148/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nao-vet-cap-bach-song-dam-van-doan-tu-duong-bai-dinh-kim-son-xa-khanh-hai-den-cong-dam-van-xa-khanh-van-ket-hop-nang-cap-bo-song-thanh-duong-cuu-ho-cuu-nan-phuc-vu-phong-chong-thien-tai-huyen-yen-khanh
147/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-nang-cap-tram-bom-phuong-dong-va-he-thong-kenh-xa-gia-thanh-huyen-gia-vien
146/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-cong-sa-bo-ket-hop-lam-duong-noi-dong-vung-san-xuat-nong-nghiep-hang-hoa-cua-cac-xa-yen-phong-xa-khanh-thinh-va-thi-tran-yen-thinh-cua-ubnd-huyen-yen-mo
145/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-kien-co-hoa-bo-kenh-gat-lu-va-ket-hop-nang-cap-be-tong-hoa-mat-de-phia-nam-song-ben-dang-tren-dia-ban-xa-yen-son-thanh-pho-tam-diep
144/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tuyen-de-cau-dang-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh
143/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-he-thong-kenh-tieu-thanh-ho-xa-yen-thai-huyen-yen-mo
161/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2024
142/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-he-thong-thoat-lu-chong-sat-lo-sau-tran-ho-dap-troi-xa-quang-lac-huyen-nho-quan
141/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-kenh-tieu-chinh-tram-bom-gia-tan-va-hoan-thanh-co-so-ha-tang-ve-dich-nong-thon-moi-cac-xa-gia-tan-gia-lap-huyen-gia-vien
140/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-ha-tang-ky-thuat-vung-lien-ket-san-xuat-tieu-thu-san-pham-4-vunam-o-cac-xa-yen-lam-yen-mac-yen-thai
139/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-mo-rong-nang-cap-bo-vung-bac-ria-dam-bao-phong-chong-lut-bao-cho-3-xa-huu-song-hoang-long-huyen-gia-vien-va-mot-so-xa-huyen-nho-quan
138/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-he-thong-cap-nuoc-ngot-tu-song-vac-den-cac-xa-thi-tran-thuoc-tieu-khu-iii-iv-v-va-khu-vuc-ngoai-de-binh-minh-ii-huyen-kim-son
137/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-he-thong-giao-thong-phat-trien-kinh-te-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo
136/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-lien-huyen-noi-thon-9-xa-dong-son-voi-xa-yen-dong-huyen-yen-mo-ket-hop-he-thong-thoat-nuoc-chong-ngap-ung-tren-dia-ban-xa-dong-son-thanh-pho-tam-diep
135/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-yen-binh-xa-yen-loc-huyen-kim-son
134/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tuyen-duong-bm3-doan-tu-cong-ct10-den-cong-ct2-xa-kim-hai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh
133/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-truc-chinh-xa-yen-lam-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh
132/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tuyen-duong-ket-noi-khu-du-lich-ninh-hai-ninh-xuan
131/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-truc-t24-doan-tu-duong-ly-nhan-tong-den-pham-than-duat-va-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-t24-den-duong-tran-nhan-tong-thanh-pho-ninh-binh
130/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tuyen-duong-giao-thong-on-dinh-dan-cu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-ket-noi-thon-co-dong-dong-bao-dan-toc-duc-thanh-hong-quang-di-trung-tam-xa-xich-tho-huyen-nho-quan
129/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-duong-gat-lu-ket-hop-giao-thong-lien-xa-lac-van-gia-tuong-huyen-nho-quan
128/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cau-qua-song-ca-mau-xa-kim-my-va-cau-qua-song-quat-xa-kim-dinh-huyen-kim-son
127/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-duong-ket-noi-tinh-lo-dt479-di-trung-tam-xa-gia-son-huyen-nho-quan
126/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-duong-ket-noi-duong-tinh-dt479-voi-cau-vuot-song-boi-tren-dia-ban-cac-xa-gia-son-gia-lam-huyen-nho-quan
125/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-duong-lien-xa-thanh-lac-son-thanh-huyen-nho-quan
124/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-trung-tam-xa-thach-binh-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-di-xa-doan-ket-huyen-yen-thuy-tinh-hoa-binh
123/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-quoc-lo-1-voi-quoc-lo-1-tranh-thanh-pho-ninh-binh-xa-ninh-an-huyen-hoa-lu
122/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tu-trung-tam-hanh-chinh-xa-ninh-van-di-cac-thon-dong-quan-va-xuan-vu
121/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cau-dam-khanh-phuong-yen-binh-thanh-pho-tam-diep
120/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tuyen-duong-lien-xa-giap-song-yem-huyen-kim-son
119/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-lien-xa-quang-lac-phu-long-on-dinh-dan-cu-phat-trien-kinh-te-vung-nui-dac-biet-kho-khan-huyen-nho-quan
118/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-sua-chua-trung-tam-y-te-huyen-hoa-lu
117/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-cai-tao-benh-vien-y-hoc-co-truyen-tinh-ninh-binh-tai-benh-vien-san-nhi-cu
116/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-xac-nhan-ket-qua-bau-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-khoa-15-nhiem-ky-2021-2026
115/NQ-HĐND
nghi-quyet-xac-nhan-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-nguoi-giu-chuc-vu-do-hdnd-tinh-bau-tai-ky-hop-thu-17-nhiem-ky-2021-2026
114/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-quy-hoach-bao-ve-va-phat-trien-rung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2013-2020
113/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-von-ngan-sach-nha-nuoc
112/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-nguon-von-ngan-sach-dia-phuong-lan-5
111/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-cai-tao-tuyen-duong-ket-noi-quoc-lo-12b-voi-quoc-lo-10-doan-qua-yen-mo-kim-son-tinh-ninh-binh-tuyen-dt-480e-cu
110/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-sua-chua-cap-bach-mot-so-hang-muc-di-tich-va-xay-dung-phu-dieu-co-lau-tap-tran-tai-di-tich-dong-hoa-lu
109/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bo-sung-co-muc-tieu-ngan-sach-cap-tinh-nam-2023-cho-thanh-pho-tam-diep-de-thuc-hien-cong-trinh-du-an
108/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-pho-chu-tich-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
107/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
97/NQ-HĐND
nghi-quyet-thong-qua-dieu-chinh-bo-sung-noi-dung-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-592019nq-hdnd-ngay-06-thang-12-nam-2019-cua-hdnd-tinh
94/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-von-ngan-sach-cap-tinh-lan-2
93/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-von-ngan-sach-dia-phuong-dot-4
106/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-phan-bo-kinh-phi-cho-cong-tac-xay-dung-va-hoan-thien-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-muc-chi-bao-dam-cho-cong-tac-kiem-tra-xu-ly-va-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
105/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030
104/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
103/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-nghi-quyet-so-432018nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-von-vay-khoi-nghiep-va-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-cho-thanh-nien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
102/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-dieu-duong-phuc-hoi-suc-khoe-tap-trung-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-than-nhan-liet-si-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
101/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-cac-khoan-thu-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-trong-co-so-giao-duc-thuong-xuyen-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
100/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-1-nghi-quyet-so-33nq-hdnd-ngay-1572022-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-trong-phong-ho-va-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac
99/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-bo-sung-mot-so-quy-dinh-cua-nghi-quyet-so-322022nq-hdnd-ngay-1572022-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-nong-thon-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
98/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
96/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
95/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2022-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1132021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
92/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-nam-2024
91/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-dong-tay-tinh-ninh-binh-giai-doan-i
90/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-du-lich-ket-hop-phat-trien-do-thi-tu-thi-tran-thien-ton-den-co-do-hoa-luvv
89/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-duong-cuu-ho-cuu-nan-ket-hop-giao-thong-tu-quoc-lo-10-den-de-ta-song-vac-bo-kenh-bac-ho-xa-khanh-cu-huyen-yen-khanh
88/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-sua-chua-nang-cap-tram-xu-ly-nuoc-thai-benh-vien-da-khoa-tinh-ninh-binh
87/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-dt480-doan-tu-cau-noi-hai-lang-nghe-den-duong-chuyen-dung-vao-nha-may-xi-mang-he-duong-xa-ninh-van-huyen-hoa-lu-giai-doan-1
86/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-mo-rong-tuyen-duong-b6-b7-giai-doan-i-tuyen-b7-doan-tu-de-binh-minh-iii-noi-quoc-lo-12b-xa-kim-dong-huyen-kim-son
85/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-trung-tam-huyen-hoa-lu-tu-duong-dt-477-den-ql1a-giai-doan-1-tu-duong-dt-477-den-km0800
84/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-du-lich-ket-hop-de-bao-tach-nuoc-nui-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu
83/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nao-vet-song-tieu-6-xa-phuc-vu-tuoi-tieu-lien-huyen-yen-khanh-kim-son-ket-hop-nang-cap-bo-thanh-duong-giao-thong-phong-chong-thien-tai-huyen-yen-khanh
82/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-de-nam-song-ria-de-song-ben-dang-dam-bao-ung-cuu-phong-chong-thien-tai-on-dinh-dan-cu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cac-xa-phia-dong-nam-huyen-nho-quan
81/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cai-tao-truong-thpt-dinh-tien-hoang-thanh-pho-ninh-binh
80/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cai-tao-truong-thpt-nguyen-hue
79/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cai-tao-truong-thpt-yen-khanh-b
78/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cai-tao-truong-thpt-ta-uyen-dat-chuan-quoc-gia
77/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-nen-tang-dien-toan-dam-may-cua-tinh-ninh-binh
76/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-24-xa-thuoc-de-an-dam-bao-co-so-vat-chat-cho-cong-an-xa-chinh-quy-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-dot-212-xa
727/BC-MTTQ-BTT
bao-cao-tong-hop-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-15-hdnd-tinh-khoa-xv
75/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-nhat-chu-truong-su-dung-von-ngan-sach-tinh-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-bo-cao-toc-ninh-binh-hai-phong-doan-qua-tinh-ninh-binh
74/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bai-bo-nghi-quyet-so-28nq-hdnd-ngay-15-thang-7-nam-2022-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
73/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-nghi-quyet-so-34nq-hdnd-ngay-15-thang-7-nam-2022-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
72/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
71/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
70/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2023-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
69/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-von-von-ngan-sach-trung-uong-cua-chuong-trinh-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi
68/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-lien-xa-khanh-thuong-mai-son-huyen-yen-mo
67/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cap-bach-cau-tien-xa-khanh-hoi
66/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-kien-co-kenh-ket-hop-duong-cuu-ho-cuu-nan-phia-tay-nam-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh
65/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-he-thong-giao-thong-ket-hop-chong-ngap-thi-tran-nho-quan
64/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-cuu-ho-cuu-nan-phuc-vu-phong-chong-lut-bao-doan-tu-quoc-lo-10-den-de-huu-day-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh
63/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tram-bom-quy-hau
62/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tram-bom-cong-chanh-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh
61/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-kenh-tieu-chinh-tram-bom-ba-bau-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo
60/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-he-thong-chu-dong-xa-lu-tran-duc-long-huyen-nho-quan
59/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tram-bom-trang-an-xa-van-phong-huyen-nho-quan
58/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tram-bom-say-xa-son-thanh-huyen-nho-quan
57/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-doan-cuoi-song-ca-mau-tu-cong-cho-con-thoi-den-cong-ke-dong
56/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-nang-cap-tram-bom-lieu-tuong-xa-khanh-cuong-huyen-yen-khanh
55/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-hat-kiem-lam-lien-huyen-hoa-lu-gia-vien-giai-doan-ii
54/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-sua-chua-nang-cap-tru-so-lam-viec-bao-ninh-binh
53/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-mo-rong-khuon-vien-va-xay-moi-don-nguyen-khoa-y-hoc-co-truyen-phuc-hoi-chuc-nang-khoa-y-te-cong-cong-cua-trung-tam-y-te-huyen-yen-khanh
52/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nha-hanh-chinh-quan-tri-nghiep-vu-ky-thuat-va-nha-phuc-hoi-chuc-nang-benh-vien-tam-than-tinh-ninh-binh
51/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-don-nguyen-khoa-cap-cuu-nha-mo-khoa-ngoai-cua-trung-tam-y-te-thanh-pho-tam-diep
50/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-mo-rong-khuon-vien-va-xay-moi-don-nguyen-khoa-san-khoa-duoc-nha-mo-cua-trung-tam-y-te-huyen-yen-mo
49/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-truong-trung-hoc-pho-thong-vu-duy-thanh-giai-doan-2
48/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-sua-chua-khu-nha-thi-dau-the-duc-the-thao-tinh-ninh-binh
47/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-24-xa-thuoc-de-an-dam-bao-co-so-vat-chat-cho-cong-an-xa-chinh-quy-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-dot-112-xa
46/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-chua-nhat-tru-xa-truong-yen-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh
45/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-lich-su-khu-vuc-nui-kiem-linh-xa-gia-tien-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh
44/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
43/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-xay-dung-sua-chua-nha-o-ho-ngheo-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
42/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-nghi-quyet-so-120nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022
41/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac
40/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-von-ngan-sach-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
39/NQ-HĐND
nghi-quyet-thong-qua-gia-san-pham-dich-vu-cong-ich-thuy-loi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-nam-2022
38/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-doi-voi-mot-so-noi-dung-chi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-va-cuong-che-kiem-dem-cuong-che-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
37/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-kinh-phi-ngan-sach-trung-uong-bo-sung-co-muc-tieu-cho-ngan-sach-dia-phuong-nam-2022-de-ho-tro-sang-tao-van-hoc-nghe-thuat-bao-chi
36/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bai-bo-khoan-5-dieu-1-nghi-quyet-so-082022nq-hdnd-ngay-3032022-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
35/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-kinh-phi-du-phong-ngan-sach-trung-uong-nam-2022-ho-tro-khac-phuc-hau-qua-thien-tai
34/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-phan-bo-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2025
33/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bo-sung-co-muc-tieu-ngan-sach-cap-tinh-nam-2023-cho-cac-huyen-thanh-pho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an
32/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-va-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022-sang-nam-2023-von-ngan-sach-dia-phuong
31/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-von-ngan-sach-dia-phuong-lan-3-bo-sung-phan-khai-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-von-ngan-sach-cap-tinh
30/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
29/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-giai-doan-i-tuyen-duong-giao-thong-cong-vien-dong-vat-hoang-da-quoc-gia-tai-tinh-ninh-binh-noi-voi-quoc-lo-45-va-tinh-lo-479d
29/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-giai-doan-i-tuyen-duong-giao-thong-cong-vien-dong-vat-hoang-da-quoc-gia-tai-tinh-ninh-binh-noi-voi-quoc-lo-45-va-tinh-lo-479d
28/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-nang-cap-duong-ngo-thi-sy-thanh-pho-tam-diep
26/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-dinh-phu-sa-xa-yen-lam-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh
25/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-chong-xuong-cap-chua-a-nau-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh
24/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-den-thanh-nguyen-xa-gia-tien-xa-gia-thang-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh
23/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-don-nguyen-than-nhan-tao-cua-benh-vien-da-khoa-huyen-nho-quan
22/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-nha-dieu-tri-benh-nhan-noi-tru-giai-doan-ii-va-cai-tao-mot-so-hang-muc-khac-tai-benh-vien-mat-tinh-ninh-binh
21/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-ke-chong-sat-lo-thuong-nguon-song-lang-huyen-nho-quan
20/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-noi-khu-cong-nghiep-tam-diep-ii-voi-tuyen-duong-dong-tay-tinh-ninh-binh
19/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-mo-rong-tuyen-duong-dt477c-doan-tu-km4300-cau-thong-nhat-den-km9800-de-huu-hoang-long-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh
18/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-nang-cap-he-thong-ha-tang-ky-thuat-cum-cong-nghiep-dong-huong-giai-doan-i
17/NQ-HĐND
nghi-quyet-chu-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-nuoi-trong-thuy-san-vung-yen-dong-huyen-yen-mo-giai-doan-ii
16/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-khu-lang-mo-vu-duy-thanh-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh
15/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-sua-chua-cai-tao-tru-so-doan-dai-bieu-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
14/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-sua-chua-nha-da-nang-trung-tam-hoi-nghi-tinh
13/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-dinh-quang-hien-phuong-tan-binh-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh
12/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-sua-chua-nha-hanh-chinh-khu-ky-tuc-xa-nha-an-trung-tam-day-nghe-va-ho-tro-nong-dan-hoi-nong-dan-tinh-ninh-binh
11/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-sua-chua-nang-cap-tru-so-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh
10/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-sua-chua-nang-cap-san-van-dong-tinh-ninh-binh
09/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-cai-tao-khu-du-kich-kim-dai-va-cac-hang-muc-phu-tro-phuc-vu-cho-nhiem-vu-giao-duc-quoc-phong-an-ninh
08/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-sua-chua-hoan-thien-he-thong-ket-cau-ha-tang-khu-cong-nghiep-tam-diep-i
07/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-sua-chua-hoan-thien-he-thong-ket-cau-ha-tang-khu-cong-nghiep-khanh-phu
06/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-trang-thiet-bi-am-thanh-anh-sang-chuyen-dung-cho-nha-van-hoa-trung-tam-tinh-ninh-binh
05/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-mua-sam-trang-thiet-bi-va-xay-dung-mot-so-hang-muc-phu-tro-truong-chinh-tri-tinh-ninh-binh
04/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-ky-thuat-khu-nha-bia-liet-sy-tinh-ninh-binh-tai-nghia-trang-liet-sy-quoc-gia-truong-son
03/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-nam-2023-von-ngan-sach-trung-uong
02/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2025
01/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
94/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2023
93/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2023
92/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-ho-tro-thuong-xuyen-hang-thang-cho-cac-chuc-danh-doi-truong-doi-pho-doi-dan-phong
91/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-cap-huyen-va-phe-duyet-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-vien-chuc-huong-luong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tu-bao-dam-mot-phan-chi-thuong-xuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-duoc-ngan-sach-nha-nuoc-bao-dam-chi-thuong-xuyen-hoi-quan-chung-duoc-dang-nha-nuoc-giao-nhiem-vu-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-nam-2023
90/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-boi-duong-hang-thang-cho-cong-tac-vien-dan-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
89/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
88/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-chuong-trinh-phat-trien-nha-o-cua-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
87/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-hoat-dong-kinh-te-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
86/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ho-tro-muc-ho-tro-tu-nguon-von-su-nghiep-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
85/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-hoat-dong-kinh-te-tai-nguyen-va-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
84/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
83/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
82/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-von-ngan-sach-dia-phuong-dot-2
81/NQ-HĐND
nghi-quyet-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2021
80/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cu-a-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-ti-nh-ninh-binh-ban-ha-nh-kem-theo-nghi-quyet-so-942021nq-hdnd-nga-y-2792021-cu-a-hdnd-ti-nh
79/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-trong-quan-ly-tai-san-cong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-192018nq-hdnd-ngay-1072018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
78/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023-tinh-ninh-binh
77/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-thanh-lap-doan-giam-sat-chuyen-de-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghiep-doi-voi-nguoi-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-tu-nam-2020-2022
76/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2023-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
616/BC-MTTQ-BTT
tong-hop-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-10-hdnd-tinh-khoa-xv
194/BC-UBND
ket-qua-giai-quyet-cac-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-7-hdnd-tinh-khoa-xv
75/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-van-hoa-gia-dinh-va-the-thao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
74/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
73/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-y-te-dan-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
72/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-trong-linh-vuc-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
71/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
70/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
69/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-noi-vu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
68/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
67/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-xuc-tien-dau-tu-va-ho-tro-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
67/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-xuc-tien-dau-tu-va-ho-tro-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
66/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-hoat-dong-kinh-te-giao-thong-van-tai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
65/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-tai-chinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
64/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-hoat-dong-kinh-te-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
63/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-cong-thuong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
62/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
61/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-doi-voi-mot-so-nhom-doi-tuong-co-dang-ky-thuong-tru-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
60/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-ho-tro-mau-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-lua-chon-du-an-ke-hoach-phuong-an-san-xuat-lua-chon-don-vi-dat-hang-trong-thuc-hien-cac-hoat-dong-ho-tro-phat-trien-san-xuat-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
59/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022-von-ngan-sach-trung-uong
58/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022-von-ngan-sach-nha-nuoc-dot-2
57/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-trung-han-giai-doan-2021-2025-va-nam-2022-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-2021-2025
55/2022/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
56/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-co-che-huy-dong-nguon-luc-va-long-ghep-nguon-von-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-va-cac-chuong-trinh-du-an-khac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
54/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
53/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-va-cho-thoi-lam-nhiem-vu-dai-bieu-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
52/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-chu-tich-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
50/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-von-dau-tu-phat-trien-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-va-nam-2022
51/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-quy-hoach-thuy-loi-khu-nam-ninh-binh-tieu-khu-canh-dieu-thuoc-quy-hoach-tong-the-he-thong-thuy-loi-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-tam-nhin-den-nam-2030
49/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-trong-phong-ho-va-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac
48/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022
47/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-von-ngan-sach-dia-phuong
46/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cau-vuot-song-van-va-duong-dan-phia-tay-song-van-tinh-ninh-binh
45/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-nuoi-trong-thuy-san-o-vung-chiem-trung-huyen-gia-vien
44/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-chong-xoi-lo-bo-huu-song-vac-doan-tu-au-kim-dai-den-de-huu-day-xa-thuong-kiem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh
43/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cong-trinh-phu-tro-phuc-vu-huan-luyen-dien-tap-va-bao-dam-hau-can-ky-thuat-cho-so-chi-huy-co-ban-hang-loi
42/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-trung-tam-chi-huy-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-tham-gia-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-va-cuu-ho-cuu-nan-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-ninh-binh
41/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-cai-tao-nang-cap-va-mua-sam-trang-thiet-bi-cho-43-tram-y-te-tuyen-xa-tinh-ninh-binh
40/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-mua-sam-trang-thiet-bi-cho-09-trung-tam-y-te-benh-vien-da-khoa-tuyen-huyen-tinh-ninh-binh
39/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-mo-rong-cai-tao-nang-cap-va-mua-sam-trang-thiet-bi-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-cdc-tinh-ninh-binh
38/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-06-xa-thuoc-de-an-dam-bao-co-so-vat-chat-cho-cong-an-xa-chinh-quy-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
37/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
30/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-de-an-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
26/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-va-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2021-sang-nam-2022-von-ngan-sach-dia-phuong
36/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-nghi-quyet-so-120nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022
35/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022
34/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-de-nghi-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022
33/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-trong-phong-ho-va-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac
32/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-nong-thon-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2025
31/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
29/NQ-HĐND
nghi-quyet-bai-bo-nghi-quyet-so-65nq-hdnd-ngay-06122019-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-thong-qua-chu-truong-dau-tu-du-an-khu-dan-cu-phia-dong-duong-nguyen-minh-khong-duong-ql1-tranh-thanh-pho-ninh-binh-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh
28/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dong-thuan-voi-de-xuat-thuc-hien-du-an-xay-dung-duong-cao-toc-ninh-binh-nam-dinh-thai-binh-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-ppp-hinh-thuc-hop-dong-xay-dung-khai-thac-chuyen-giao-bot-uy-ban-nhan-dan-tinh-thai-binh-la-co-quan-nha-nuoc-co-tham-quyen-doi-voi-du-an-bot
27/NQ-HĐND
nghi-quyet-quyet-dinh-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-nha-van-hoa-trung-tam-tinh-ninh-binh
25/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-kinh-phi-ngan-sach-trung-uong-bo-sung-co-muc-tieu-cho-ngan-sach-dia-phuong-nam-2022-de-to-chuc-sea-games-31-va-thuc-hien-chuong-trinh-phat-trien-cong-tac-xa-hoi-chuong-trinh-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-nguoi-tam-than-tre-em-tu-ky-va-nguoi-roi-nhieu-tam-tri
24/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
23/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-co-quan-he-lao-dong-dang-o-thue-o-tro-lam-viec-trong-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh-co-dang-ky-kinh-doanh-ngoai-khu-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
22/NQ-HĐND
nghi-quyet-bai-bo-mot-so-che-do-chinh-sach-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
21/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-quyet-so-232017nq-hdnd-ngay-0672017-cua-hdnd-tinh-ve-chinh-sach-ho-tro-dang-vien-duoc-tang-huy-hieu-dang-thuoc-dang-bo-tinh-ninh-binh
20/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ket-qua-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-ve-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-cac-du-an-tu-nam-2019-den-het-nam-2021
19/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-nam-2023
18/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-bo-sung-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
547/BC-MTTQ-BTT
tong-hop-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-7-hdnd-tinh-khoa-xv
102/BC-UBND
ket-qua-giai-quyet-cac-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-4-hdnd-tinh-khoa-xv
17/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-tuyen-duong-tranh-khu-dan-cu-tu-duong-vao-thon-khe-ha-noi-voi-ql21b
16/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-khac-phuc-nguy-co-sat-lo-da-de-doa-den-tinh-mang-con-nguoi-tai-khu-vuc-nui-vuon-gia-xa-truong-yen-huyen-hoa-lu
15/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-50ha-mo-rong-khu-cong-nghiep-gian-khau
14/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-lam-viec-va-cac-phong-chuc-nang-truong-chinh-tri-tinh-ninh-binh
13/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nut-giao-giua-duong-vao-khu-cong-nghiep-khanh-phu-voi-quoc-lo-10-tai-km144000
12/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-cau-cha-la-vuot-song-van-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh
11/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quy-dinh-gia-dich-vu-xet-nghiem-sars-cov-2-trong-truong-hop-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
10/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bo-sung-co-muc-tieu-ngan-sach-cap-tinh-nam-2022-tu-nguon-thu-tien-bao-ve-phat-trien-dat-trong-lua-cho-cac-huyen-thanh-pho-de-dau-tu-xay-dung-duy-tu-bao-duong-cac-cong-trinh-ha-tang-nong-nghiep-nong-thon-tren-dia-ban-xa-trong-do-uu-tien-dau-tu-he-thong-giao-thong-thuy-loi-tren-dat-trong-lua
09/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bo-sung-co-muc-tieu-ngan-sach-cap-tinh-nam-2022-cho-cac-huyen-thanh-pho-de-ho-tro-cong-tac-bao-ve-va-dau-tu-cho-moi-truong-tai-dia-phuong-noi-co-hoat-dong-khai-thac-khoang-san
08/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
07/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-kinh-phi-ngan-sach-trung-uong-bo-sung-co-muc-tieu-cho-ngan-sach-dia-phuong-nam-2021-de-ho-tro-hoi-van-hoc-nghe-thuat-tinh-va-hoi-nha-bao-tinh
05/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-khoan-2-dieu-1-nghi-quyet-so-242021nq-hdnd-ngay-2562021-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
04/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac
02/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-kinh-phi-thuong-xuyen-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-nam-2021
01/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-nam-2022-nguon-von-ngan-sach-trung-uong
139/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-bao-quan-tu-bo-ton-tao-va-mo-rong-pham-vi-mot-so-di-tich-co-lien-quan-den-nha-nuoc-dai-co-viet-nham-phat-huy-gia-tri-lich-su-van-hoa-co-do-hoa-lu-tinh-ninh-binh
138/NQ-HĐND
nghi-quyet-phe-duyet-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-vao-khu-nha-o-dich-vu-cong-nhan-va-tuyen-duong-noi-khu-nha-o-cong-nhan-voi-khu-50-ha-mo-rong-khu-cong-nghiem-gian-khau
137/NQ-HĐND
nghi-quyet-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-luu-co-keo-dai-doan-qua-truong-thpt-chuyen-tinh-ninh-binh-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh
136/NQ-HĐND
nghi-quyet-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cau-vuot-song-boi-phuc-vu-ung-cuu-di-dan-va-phat-trien-kinh-te-vung-phan-lu-cham-lu-nho-quan-gia-vien
135/NQ-HĐND
nghi-quyet-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-vanh-dai-thi-tran-yen-thinh-huyen-yen-mo
134/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-1-nghi-quyet-so-412021nq-hdnd-ngay-2972021-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen-tu-nam-hoc-2021-2022-cua-tinh-ninh-binh
134/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-1-nghi-quyet-so-412021nq-hdnd-ngay-2972021-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen-tu-nam-hoc-2021-2022-cua-tinh-ninh-binh
133/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-noi-dung-muc-chi-kinh-phi-tap-huan-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-quan-ly-co-so-giao-duc-de-thuc-hien-chuong-trinh-moi-sach-giao-khoa-moi-giao-duc-pho-thong
132/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-noi-dung-muc-chi-chuan-bi-to-chuc-va-tham-du-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-tren-dai-ban-tinh-ninh-binh
131/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-thong-qua-co-che-thu-va-su-dung-muc-thu-dich-vu-tuyen-sinh-trong-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-dia-ban-tinh-ninh-binh
130/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-muc-tro-giup-xa-hoi-va-ho-tro-mot-so-doi-tuong-co-hoan-canh-kho-khan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-chua-duoc-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-202021nd-cp-ngay-15-thang-3-nam-2021-cua-chinh-phu
129/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-va-nguoi-phuc-vu-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-ninh-binh
128/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dat-ten-doi-ten-cac-tuyen-duong-tren-dia-ban-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh
127/NQ-HĐND
nghi-quyet-phat-trien-thanh-nien-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
126/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-cap-huyen-va-phe-duyet-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-huong-luong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tu-bao-dam-mot-phan-chi-thuong-xuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-do-ngan-sach-nha-nuoc-bao-dam-chi-thuong-xuyen-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-nam-2022
125/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-ve-dieu-kien-dien-tich-nha-o-toi-thieu-de-duoc-dang-ky-thuong-tru-tai-cho-o-hop-phap-do-thue-muon-o-nho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
124/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-viec-xu-ly-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-bao-dam-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-ngay-luat-phong-chay-va-chua-chay-ngay-29-thang-6-nam-2001-co-hieu-luc
123/NQ-HĐND
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025
122/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-gia-dich-vu-xet-nghiem-sars-cov-2-trong-truong-hop-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
121/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-dat-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022
120/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
119/NQ-HĐND
nghi-quyet-phan-bo-kinh-phi-thuong-xuyen-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-nam-2021
118/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-de-an-so-16da-ubnd-ngay-23112021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
117/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2021-von-ngan-sach-nha-nuoc-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2018-2020-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-duoc-phep-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-va-giai-ngan-sang-nam-2021-von-ngan-sach-cap-tinh
116/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-nguon-von-ngan-sach-dia-phuong
115/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-chu-truong-thanh-lap-quy-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh
114/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-cap-lai-15-so-thu-tien-su-dung-dat-de-trich-lap-quy-phat-trien-dat-nam-2021-cho-uy-ban-nhan-dan-huyen-nho-quan-va-cho-uy-ban-nhan-dan-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan
113/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2022
112/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2022
111/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2022
110/NQ-HĐND
nghi-quyet-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2020
109/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-che-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
108/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-che-do-dinh-muc-chi-tieu-tai-chinh-phuc-vu-hoat-dong-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-tinh-ninh-binh
107/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ve-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-cac-du-an-tu-nam-2019-den-het-nam-2021
106/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ket-qua-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
105/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2022-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
104/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2022-tinh-ninh-binh
458/BC-MTTQ-BTT
tong-hop-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-4-hdnd-tinh-khoa-xv
148/BC-UBND
ket-qua-giai-quyet-cac-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-2-hdnd-tinh-khoa-xv
103/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-dai-quan-sat-tai-con-mo-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh
102/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-cong-tan-hung-tai-k2757-de-ta-hoang-long-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh
101/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-chong-tham-ro-than-dap-chinh-ho-dap-troi-xa-quang-lac-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh
100/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tru-so-lam-viec-doi-canh-sat-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-khu-vuc-i-giai-doan-ii-thuoc-cong-an-tinh-ninh-binh
99/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-tranh-trung-tam-thi-tran-nho-quan-ket-noi-duong-tinh-dt479-voi-quoc-lo-12b-tren-truc-giao-thong-chinh-di-cac-tinh-vung-tay-bac-giai-doan-i
98/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tuyen-duong-den-trung-tam-cac-xa-yen-nhan-yen-tu-yen-lam-de-ve-dich-cac-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-i
97/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-truc-ket-noi-cac-xa-thach-binh-phu-son-di-trung-tam-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan
96/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyet-duong-giao-thong-nong-thon-phuc-vu-dan-cu-phat-trien-kinh-te-xa-yen-thai-huyen-yen-mo
95/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-duong-den-trung-tam-xa-quang-lac-doan-dong-bai-dong-trung-quang-cu-on-dinh-dan-cu-phat-trien-kinh-te-vung-dac-biet-kho-khan-huyen-nho-quan
94/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh
93/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-va-dinh-muc-phan-bo-von-dau-tu-cong-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
92/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2021-von-ngan-sach-trung-uong
91/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2021-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2018-2020-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-duoc-phep-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-va-giai-ngan-sang-nam-2021-von-ngan-sach-nha-nuoc
54/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-dt481b-doan-tu-duong-ql12b-den-nga-ba-duong-di-do-duc-hau
53/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-duong-giao-thong-lien-xa-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cac-xa-yen-phong-thi-tran-yen-thinh-va-xa-khanh-thinh-huyen-yen-mo-giai-doan-ii
52/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-lanh-nan-03-xa-vung-phan-lu-cham-lu-thuong-hoa-thanh-lac-son-thanh-huyen-nho-quan
51/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-giao-thong-ket-hop-ung-cuu-chay-lu-thuong-nguon-song-lang-xa-thach-binh-huyen-nho-quan
50/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-dan-sinh-ket-hop-duong-ngoai-cum-cong-nghiep-gia-lap-huyen-gia-vien
49/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-b5-doan-tu-cong-ct6-den-ct11-xa-kim-trung-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh
48/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-ket-hop-duong-giao-thong-truc-song-chanh-xa-khanh-hoa-khanh-an-huyen-yen-khanh
47/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-che-do-ho-tro-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-va-bo-phan-mot-cua-cap-huyen-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
46/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-doi-voi-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-anh-huong-cua-dai-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-theo-quy-dinh-tai-khoan-12-muc-ii-nghi-quyet-so-68nq-cp-ngay-0172021-cua-chinh-phu
45/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-dieu-1-nghi-quyet-so-242021nq-hdnd-ngay-25-thang-6-nam-2021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
44/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-quy-che-quan-ly-kien-truc-do-thi-ninh-binh-tinh-ninh-binh
43/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-linh-vuc-dau-tu-cho-vay-cua-quy-dau-tu-phat
42/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-322018nq-hdnd-ngay-12-thang-12-nam-2018-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-thong-qua-gia-san-pham-dich-vu-cong-ich-thuy-loi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-giai-doan-2018-2020-den-het-nam-2021
41/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen-tu-nam-hoc-2021-2022-cua-tinh-ninh-binh
40/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-doc-lap-dan-lap-tu-thuc-tre-em-mam-non-giao-vien-mam-non-thuoc-loai-hinh-dan-lap-tu-thuc-o-dia-ban-co-khu-cong-nghiep-cua-tinh-ninh-binh
40/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-doc-lap-dan-lap-tu-thuc-tre-em-mam-non-giao-vien-mam-non-thuoc-loai-hinh-dan-lap-tu-thuc-o-dia-ban-co-khu-cong-nghiep-cua-tinh-ninh-binh
39/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-cac-khoan-thu-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-ngoai-hoc-phi-trong-co-so-giao-duc-mam-non-va-co-so-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
38/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dat-ten-cac-tuyen-duong-tren-dia-ban-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh
37/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-ve-chinh-sach-khuyen-khich-tai-nang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
36/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-noi-quy-ky-hop-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
35/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-thanh-lap-doan-giam-sat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
55/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cau-qua-song-he-va-tuyen-duong-dan-sinh-den-duong-ql1-tranh-thanh-pho-ninh-binh-xa-ninh-van-huyen-hoa-lu
56/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-truc-xa-ket-hop-nao-vet-kien-co-kenh-tieu-xa-ninh-giang-huyen-hoa-lu
58/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-quoc-lo-12b-den-trung-tam-thi-tran-binh-minh-huyen-kim-son
57/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-t21-duong-le-duan-giai-doan-i
59/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-chinh-trang-cac-tuyen-duong-truc-chinh-va-he-thong-thoat-nuoc-chong-ngap-thanh-pho-tam-diep
60/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-ql12b-voi-ql21b-doan-tu-cau-tu-den-cau-co-huyen-yen-mo
61/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-duong-dt477-doan-tu-km0000-km1500-doan-tu-nga-ba-gian-khau-den-het-pham-vi-khu-50ha-khu-cong-nghiep-gian-khau
62/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-mo-rong-tuyen-duong-chinh-vao-khu-du-lich-suoi-kenh-ga-va-dong-van-trinh-giai-doan-ii
63/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-bo-ven-bien-doan-qua-tinh-ninh-binh-giai-doan-ii
64/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-dot-xuat-xay-dung-ke-day-nap-kenh-thoat-nuoc-thai-khu-cong-nghiep-qua-khu-dan-cu-doan-ngoi-chanh-chong-o-nhiem-moi-truong-va-ket-hop-lam-duong-giao-thong-cai-thien-doi-song-nhan-dan-khu-cong-nghiep-khanh-phu-giai-doan-i
65/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tuyen-duong-chinh-vao-khu-du-lich-suoi-kenh-ga-va-dong-van-trinh-giai-doan-i
66/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-truong-thpt-kim-son-c-dat-chuan-quoc-gia
67/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-hoan-thien-he-thong-thuy-loi-giao-thong-noi-dong-phuc-vu-chuong-trinh-nong-thon-moi-kieu-mau-xa-ninh-van-huyen-hoa-lu
68/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-bo-ven-bien-doan-qua-tinh-ninh-binh-giai-doan-i
69/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tram-bom-con-muoi-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh
70/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-de-huu-song-trinh-nu-doan-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo
71/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tram-bom-gia-van-va-he-thong-kenh-tieu-chinh
72/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-khac-phuc-nguy-co-sat-lo-da-de-doa-den-tinh-mang-con-nguoi-tai-khu-vuc-nui-vuon-gia-xa-truong-yen-huyen-hoa-lu
73/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-kenh-thoat-lu-yen-quang-dong-phong-huyen-nho-quan
74/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-kenh-cong-cay-da-xanh-ket-hop-lam-duong-cuu-ho-phong-chong-thien-tai-ho-dong-thai-huyen-yen-mo
75/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tram-bom-cong-go-va-kien-co-kenh-tuoi-tram-bom-thuoc-02-xa-yen-my-yen-hung-huyen-yen-mo
76/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-a-n-nang-cap-cai-tao-tru-so-lam-viec-thanh-tra-tinh
77/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-dinh-thuong-kiem-xa-thuong-kiem-huyen-kim-son
78/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-chua-linh-vien-xa-gia-hung-huyen-gia-vien
79/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-kenh-dieu-hoa-khu-cong-nghiep-khanh-phu-giam-thieu-o-nhiem-moi-truong-nang-cao-doi-song-dan-sinh-thon-hao-phu-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh
80/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-dinh-yen-phu-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh
81/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-cai-tao-sua-chua-truong-thpt-nho-quan-c-dat-chuan-quoc-gia
82/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-va-trien-khai-nen-tang-tich-hop-ket-noi-chia-se-du-lieu-cua-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-de-khai-thac-su-dung-tren-truc-lgsp
83/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-cac-co-quan-dang-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
84/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-thong-tin-co-so-dua-tren-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tren-dia-ban-tinh-xay-dung-he-thong-dai-truyen-thanh-cap-xa
85/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-tru-so-lam-viec-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh
86/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-nha-o-can-bo-so-2-cai-tao-xay-dung-nha-an-nha-bep-khu-ky-thuat-tang-thiet-giap-va-phuong-tien-cuu-ho-cuu-nan-bo-chqs-tinh-ninh-binh
87/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-cong-cai-tai-k28344-de-huu-day-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh
88/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-cong-kem-tai-k23860-de-huu-day-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh
89/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nha-tap-bong-chuyen-trong-khuon-vien-nha-thi-dau-the-duc-the-thao-tinh
90/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-mo-rong-va-nang-cap-nha-khach-tinh-uy-ninh-binh
34/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-nam-2022
33/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-so-luong-uy-vien-cac-ban-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
32/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-nam-2021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
31/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-hoi-tham-nhan-dan-cua-toa-an-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
30/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
29/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
28/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
27/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-truong-ban-pho-truong-ban-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
26/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-pho-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
25/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
24/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
18/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tuyen-duong-tranh-khu-dan-cu-tu-duong-vao-thon-khe-ha-noi-voi-quoc-lo-21b
19/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-dong-tay-tinh-ninh-binh-giai-doan-i
20/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-bao-ton-ton-tao-khai-quat-khao-co-va-phat-huy-gia-tri-lich-su-van-hoa-khu-di-tich-dac-biet-co-do-hoa-lu
21/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-to-hop-bao-tang-thu-vien-tinh-ninh-binh
22/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-bai-dinh-ninh-binh-bao-sao-ha-nam-doan-qua-dia-phan-tinh-ninh-binh
23/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-phuong-an-phan-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-nguon-von-ngan-sach-trung-uong
10/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thanh-lap-van-phong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
11/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-luc-luong-dan-quan-tinh-ninh-binh
12/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-von-du-phong-ngan-sach-trung-uong-nam-2021-ho-tro-cho-tinh-ninh-binh-de-xu-ly-cap-bach-cong-duoi-de-bi-su-co
13/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-cau-vuot-song-van-va-duong-dan-phia-tay-song-van-tinh-ninh-binh
14/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-nang-cap-duong-ngo-thi-sy-thanh-pho-tam-diep
15/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-moi-cau-kien-trung-xa-kim-chinh-bac-qua-song-an-nam-tren-tuyen-duong-tinh-dt481b
16/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-bai-dinh-ninh-binh-ba-sao-ha-nam-doan-qua-dia-phan-tinh-ninh-binh
17/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-tong-ket-nhiem-ky-2016-2021-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv
09/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dat-nong-nghiep-cung-thua-voi-dat-o-nhung-khong-duoc-xac-dinh-la-dat-o-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-de-thuc-hien-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
08/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-cap-lai-50-so-vuot-thu-tien-su-dung-dat-phan-ngan-sach-tinh-duoc-huong-nam-2020-do-thanh-pho-ninh-binh-thuc-hien-cho-thanh-pho-ninh-binh-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban
07/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-cap-lai-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-nam-2020-cho-cac-huyen-thanh-pho-de-ho-tro-cong-tac-bao-ve-va-dau-tu-cho-moi-truong-tai-dia-phuong-noi-co-hoat-dong-khai-thac-khoang-san
06/2021/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-thoi-gian-huong-che-do-boi-duong-phuc-vu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2021-2026
05/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-dt482-ket-noi-quoc-lo-1a-voi-quoc-lo-10-va-ket-noi-quoc-lo-10-voi-quoc-lo-12b-tinh-ninh-binh
04/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2021-nguon-von-ngan-sach-trung-uong
03/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-von-nuoc-ngoai-nguon-ngan-sach-trung-uong
115/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-do-an-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-du-lich-kenh-ga-van-trinh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050
105/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh
104/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2021
101/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-362016nq-hdnd
102/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2019
103/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2021
106/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-tai-chinh-5-nam-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
107/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-von-dau-tu-cong-trung-han-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2019-duoc-phep-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-va-giai-ngan-sang-nam-2020-dot-2
108/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-12-va-dieu-13-tai-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh
109/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2021
110/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2021
111/2020/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-chinh-sach-ap-dung-cho-huyen-yen-mo-tai-khoan-1-dieu-1-nghi-quyet-so-552019nq-hdnd-ngay-06122019-cua-hdnd-tinh
112/2020/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-072018nq-hdnd-ngay-1742018-cua-hdnd-tinh
113/2020/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-tiep-tuc-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-quy-dinh-tai-nghi-quyet-so-392018nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh
114/NQ- HĐND
nghi-quyet-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-giao-thong-doi-ngoai-duong-vao-cum-cong-nghiep-cau-yen-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh
116/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
117/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc
118/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chuc-danh-so-luong-muc-phu-cap-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho-chuc-danh-so-luong-muc-boi-duong-doi-voi-nguoi-truc-tiep-tham-gia-cong-viec-cua-thon-to-dan-pho-muc-khoan-kinh-phi
119/2020/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-doi-voi-can-bo-cong-chuc-cap-xa-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho-doi-du-do-bo-tri-sap-xep-theo-nghi-dinh-so-342019nd-cp-do-sap-xep-lai-don-vi-hanh-chinh-cap-xa
100/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-tinh-ninh-binh
99/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bau-giu-chuc-vu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
98/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
97/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bau-giu-chuc-vu-chu-tich-ubnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
96/NQ- HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-chu-tich-ubnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
78/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-giao-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-von-ngan-sach-trung-uong
95/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-duong-lien-xa-gia-son-gia-thuy-huyen-nho-quan
94/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cau-yeu-co-ngua-tren-duong-tinh-dt482
93/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-dot-xuat-xay-dung-ke-day-nap-kenh-thoat-nuoc-khu-cong-nghiep-qua-khu-dan-cu-doan-ngoi-chanh-chong-o-nhiem-moi-truong-va-ket-hop-lam-duong-giao-thong-cai-thien-doi-song-nhan-dan-khu-cong-nghiep-khanh-phu
92/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-vao-di-tich-nha-tho-va-mo-nguyen-bac-xa-gia-phuong-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh
91/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-sua-chua-hoi-truong-bo-chi-huy-quan-su-tinh-va-mot-so-hang-muc-cong-trinh-phu-tro-phuc-mot-so-nhiem-vu-chinh-tri-cua-bo-chi-huy-quan-su-tinh
90/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-tru-so-lam-viec-so-tu-phap-tinh-ninh-binh-hang-muc-phong-cong-chung-so-1-va-cac-hang-muc-phu-tro
89/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-mo-rong-va-nang-cap-nha-khach-tinh-uy-ninh-binh
88/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-sua-chua-cai-tao-nha-lam-viec-va-mot-so-hang-muc-phu-tro-tru-so-tinh-uy-cac-hang-muc-phia-dong-tru-so
87/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-su-co-cong-trinh-cap-dien-cho-tram-kiem-soat-bien-phong-khu-vuc-con-noi
86/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-thi-diem-8-dai-truyen-thanh-cac-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-vien-thong-nam-2020
85/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cai-tao-truong-thpt-yen-mo-b-dat-chuan-quoc-gia
84/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cai-tao-truong-thpt-yen-mo-a-dat-chuan-quoc-gia
83/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-xay-dung-nha-lop-hoc-3-tang-10-phong-hoc-truong-thpt-ta-uyen
82/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-duoc-phe-duyet-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
80/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
79/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2018-2020-ke-hoach-dau-tu-nam-2020-va-ke-hoach-dau-tu-nam-2019-duoc-phep-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-va-giai-ngan-sang-nam-2020
78/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-giao-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2019-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-von-ngan-sach-trung-uong
77/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-va-cung-hoa-mat-de-ta-kenh-nha-le-doan-tu-cau-hao-ho-den-dau-hoi-xa-yen-lam-va-xa-yen-thai-huyen-yen-mo
76/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cau-hoi-thuan-phuc-vu-cuu-ho-cuu-nan-ngoai-de-hoi-thuan-huyen-kim-son
75/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-cong-ma-nhoi-bo-ta-song-dien-bien-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo
74/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-de-huu-dien-biendoan-tu-cau-yen-tho-den-xom-trai-xa-khanh-duong-huyen-yen-mo
73/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-de-huu-trinh-nu-doan-tu-cong-hoc-den-cau-loc-xa-yen-thanh-huyen-yen-mo
72/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cong-tho-thai-ket-hop-duong-giao-thong-xa-yen-hung-huyen-yen-mo
71/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-de-ta-song-cau-hoi-doan-tu-cau-hao-nho-den-cong-vu-tho-xa-yen-lamhuyen-yen-mo
70/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tram-bom-kien-co-kenh-tuoi-cac-tram-bom-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo
69/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nao-vet-ke-mai-kenh-tieu-vinh-loc-ket-hop-nang-cap-bo-kenh-lam-duong-giao-thong-phuc-vu-tai-co-cau-nong-nghiep-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo
68/NQ-HĐND
chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cong-tuoi-tieu-de-bi-phuong-yen-binh
67/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-khu-nha-o-dieu-tri-cho-thuong-benh-binh-nang-tai-trung-tam-dieu-duong-thuong-binh-nho-quan
66/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-so-hoa-xay-dung-co-so-du-lieu-phuc-vu-cong-tac-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh
65/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-vao-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-tinh-ninh-binh
64/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-moi-cau-kien-trung-xa-kim-chinh-bac-qua-song-an-nam-tren-tuyen-duong-tinh-dt481b
63/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-kien-co-hoa-mat-de-dong-chieu-thon-van-le-huyen-hoa-lu
62/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-dot-xuat-cap-bach-sat-lo-doi-94-xa-van-phu-huyen-nho-quan
61/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-tuyen-de-bao-ngan-lu-cong-mat-bac-xa-duc-long-huyen-nho-quan
60/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-sat-lo-de-bao-hoang-long-va-tuyen-duong-tranh-lu-xa-duc-long-huyen-nho-quan
59/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-mot-so-hang-muc-cua-di-tich-dinh-yen-trach
58/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bosua-chua-cap-bach-mot-so-hang-muc-di-tich-va-xay-dung-phu-dieu-co-lau-tap-trantai-di-tich-dong-hoa-lu
57/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tuyen-de-song-ben-dang-doan-tu-km15-382-den-km17-141
56/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tuyen-de-song-ben-dang-doan-tu-km5-500-den-km7-270
55/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-he-thong-kenh-dan-tram-bom-con-thoi-tieu-ung-cho-cac-xa-con-thoi-kim-tan-kim-my-huyen-kim-son
54/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-dot-xuat-cap-bach-cong-dong-coi-tai-km20-591-tren-de-song-vac-xa-thuong-kiem-huyen-kim-son
53/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-song-ca-mau-doan-tu-cong-mai-an-den-cong-c10-giai-doan-2
52/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-ke-huu-vac-doan-km20-400-den-km21-000-xa-thuong-kiem-kim-son
51/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-dot-xuat-sat-lo-de-huu-song-moi-doan-k7380k7680-va-doan-k7767k7900-thi-tran-yen-ninh
50/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-doan-de-ta-song-moi-tu-cong-gieng-meo-den-cau-dam-xa-khanh-mau-huyen-yen-khanh
49/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-de-ta-song-trinh-nu-xa-yen-hung-yen-my-huyen-yen-mo
48/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-cong-xom-tam-tren-de-huu-song-but-xa-yen-my-huyen-yen-mo
47/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tuyen-kenh-lien-tri-khai-khan-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo
46/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-de-huu-trinh-nuxa-yen-hoa-doan-tu-nga-ba-song-ghenh-den-cau-trinh-nu
45/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tram-bom-yen-phong-xa-yen-phong-huyen-yen-mo
44/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-gia-co-than-va-cung-hoa-mat-de-huu-vac-xa-ninh-an-huyen-hoa-lu
43/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-cap-bach-tuyen-duong-cuu-hocuu-nan-tu-duong-dt481b-den-de-song-moi-xa-khanh-hong-phuc-vu-phongchong-lutbao
42/NQ-HĐND
chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-cap-bach-tuyen-duong-cuu-hocuu-nan-de-huu-song-day-doan-tu-tinh-lo-481c-den-duong-lien-xa-khanh-cuong-khanh-trung-phuc-vu-phong-chong-lutbao
41/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-kien-co-hoa-kenh-muong-chong-han-ung-pho-thien-tai-xa-son-ha-huyen-nho-quan
40/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-sat-lo-tuyen-kenh-truc-tieu-ung-nguyen-van-be-xa-van-phong-huyen-nho-quan
39/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-chong-sat-lo-tuyen-kenh-thoat-lu-tu-thi-tran-nho-quan-di-xa-van-phong-lang-phong-huyen-nho-quan
38/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chu-truong-dau-tu-du-an-nao-vet-nang-cap-ho-dong-liem-xa-quynh-luu-huyen-nho-quan
37/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-nao-vet-xay-ke-tuyen-kenh-tieu-thoat-lu-noi-bo-va-song-dam-khe-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu
36/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-chong-sat-lo-de-baobo-bao-tren-dia-ban-xa-gia-thuy-huyen-nho-quan-giai-doan-1
35/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-he-thong-kenh-tieu-tram-bom-gia-minh-xa-gia-minh-huyen-gia-vien-giai-doan-i
34/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-kenh-tieu-roc-ca-bac-tan-hung-xa-gia-hung-huyen-gia-vien
33/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-von-ngan-sach-trung-uong
32/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-trong-cac-co-so-kham-benhchua-benh-cua-nha-nuoc-thuoc-tinh-ninh-binh-quan-ly
31/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-diem-b-khoan-1-dieu-1-nq-so-212018nq-hdnd-ngay-1072018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-sua-doi-diem-a-diem-b-khoan-1-va-diem-b-khoan-2-dieu-1-nghi-quyet-so-262016nq-hdnd-ngay-0482016-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-muc-hoc-phihoc-phi-hoc-cac-mon-tu-chon-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen-tu-nam-hoc-2016-2017-den-nam-hoc-2020-2021-cua-tinh-ninh-binh
30/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-phong-ho-va-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac
29/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-duoc-phe-duyet-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
28/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
27/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
26/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thumien-giamthunop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nq-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh
25/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-nam-2021
33/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-von-ngan-sach-trung-uong
31/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-diem-b-khoan-1-dieu-1-nghi-quyet-so-212018nq-hdnd-ngay-1072018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-sua-doi-diem-a-diem-b-khoan-1-va-diem-b-khoan-2-dieu-1-nghi-quyet-so-262016nq-hdnd-ngay-0482016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
30/NQ-HĐND
nghi-quyet-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-rung-trong-phong-ho-va-rung-trong-san-xuat-sang-muc-dich-khac
29/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-duoc-phe-duyet-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
28/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
27/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
26/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
25/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-nam-2021-cua-hdnd-tinh
24/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quyet-dinh-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-nha-van-hoa-trung-tam-tinh-ninh-binh
23/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-cac-doi-tuong-thuoc-ho-ngheo-co-thanh-vien-la-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
22/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
21/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
18/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-khac-phuc-thiet-hai-do-mua-lu-bao-ve-khu-dan-cu-cac-huyen-gia-vien-nho-quan-hang-muc-cai-tao-tu-bo-cap-bach-de-bao-hoa-tien-va-cac-tuyen-kenh-tram-bom-nam-trong-de-bao-hoa-tien-huyen-gia-vien
20/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-duoc-phe-duyet-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
19/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-tuyen-de-dam-cut-huyen-gia-vien-giai-doan-2
17/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-du-kien-phuong-an-phan-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-von-ngan-sach-trung-uong
16/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-von-ngan-sach-trung-uong
15/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-kinh-phi-thuc-hien-nghi-quyet-so-392018nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-va-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2020
14/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-tai-dan-lon-nham-khoi-phuc-san-xuat-chan-nuoi-sau-benh-dich-ta-lon-chau-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
13/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ap-dung-cho-huyen-hoa-lu
12/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ho-tro-tien-nuoc-sach-sinh-hoat-cho-ho-ngheo-ho-can-ngheo-trong-thoi-gian-dien-ra-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
19/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-cap-bach-tuyen-de-dam-cut-huyen-gia-vien-giai-doan-2
18/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-khac-phuc-thiet-hai-do-mua-lu-bao-ve-khu-dan-cu-cac-huyen-gia-vien-nho-quan-hang-muc-cai-tao-tu-bo-cap-bach-de-bao-hoa-tien-va-cac-tuyen-kenh-tram-bom-nam-trong-tuyen-de-bao-hoa-tien-huyen-gia-vien
17/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-du-kien-phuong-an-phan-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-von-ngan-sach-trung-uong
16/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-von-ngan-sach-trung-uong
15/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-dieu-chinh-kinh-phi-thuc-hien-nghi-quyet-so-392018nq-hdndngay-12122018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-san-xuat-tien-tien
13/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ap-dung-cho-huyen-hoa-lu
12/2020/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ho-tro-tien-nuoc-sach-sinh-hoat-cho-ho-ngheo-ho-can-ngheo-trong-thoi-gian-dien-ra-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
11/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-phu-luc-03-noi-dung-chu-truong-dau-tu-du-an-khu-do-thi-moi-ninh-tien-thanh-pho-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-37nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh
10/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-cai-tao-tuyen-duong-ket-noi-quoc-lo-12b-voi-quoc-lo-10-tuyen-dt-480e-cu-doan-yen-mo-kim-son-tinh-ninh-binh
09/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-von-ke-hoach-nam-2020-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia
08/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-von-du-phong-ngan-sach-trung-uong-nam-2019
07/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
06/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021-dc-nguyen-cao-son-gd-so-kh-va-dt
11/NQ-HĐND
nghi-quyet-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-phu-luc-3-noi-dung-chu-truong-dau-tu-du-an-khu-do-thi-moi-ninh-tien-thanh-pho-ninh-binh-kem-theo-nghi-quyet-so-37nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-thong-qua-chu-truong-dau-tu-cac-khu-do-thi
10/NQ-HĐND
nghi-quyet-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-cai-tao-tuyen-duong-ket-noi-quoc-lo-12b-voi-quoc-lo-10-doan-yen-mo-kim-son-tinh-ninh-binh-tuyen-dt480e-cu
08/NQ-HDND
nghi-quyet-ve-viec-giao-von-du-phong-ngan-sach-trung-tuong-nam-2019
07/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
06/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
05/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-chu-truong-chuyen-loai-rung-tu-rung-phong-ho-sang-rung-san-xuat-tai-xa-gia-hoa-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh
04/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-nguon-von-ngan-sach-trung-uong
03/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-von-ngan-sach-trung-uong-nam-2019-dot-5
02/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-pho-chu-tich-hdnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
01/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
69/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ho-tro-kinh-phi-doi-voi-cac-truong-duoc-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2025
68/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dat-ten-cac-tuyen-duong-tren-dia-ban-thi-tran-yen-thinh-huyen-yen-mo
67/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-cap-tham-quyen-phe-duyet-de-an-cho-thue-quyen-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuy-loi-va-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-thu-hoidieu-chuyenbanthanh-ly-xu-ly-trong-truong-hop-bi-mat-bi-huy-hoai-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuy-loi-do-nha-nuoc-dau-tu-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh
66/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hdnd-ubnddon-vi-su-nghiep-cong-lap-cua-ubnd-cac-cap-tren-dia-ban-tinh-va-phe-duyet-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-nam-2020
65/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-chu-truong-dau-tu-du-an-khu-dan-cu-phia-dong-duong-nguyen-minh-khong-duong-ql-1-tranh-thanh-pho-ninh-binh-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh
64/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-phuong-an-phan-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-nguon-von-ngan-sach-trung-uong
63/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-von-nuoc-ngoai-nguon-ngan-sach-trung-uong-giai-doan-2016-2020
62/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-von-nuoc-ngoai-oda-nguon-ngan-sach-trung-uong-nam-2019
61/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chuyen-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2019-dot-2
60/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinhdu-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-duoc-phe-duyet-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
59/2019/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
58/NQ-HĐND
nghi-quyet-thong-qua-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
57/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
56/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-giao-von-ngan-sach-tw-nam-2019-ho-tro-cho-tinh-thuc-hien-du-an-cap-bach-phong-chay-chua-chay-rung-va-bao-ve-rung-nam-2019
55/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ap-dung-cho-huyen-yen-mo
54/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quyet-dinh-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2020
53/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2020
52/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-nguon-von-can-doi-ngan-sach-dia-phuong
51/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2018
50/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tinh-ninh-binh-giai-doan-2016-2019
49/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-trong-nam-2020-cua-hdnd-tinh
48/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-tinh-ninh-binh
47/NQ-HĐND
xac-nhan-ket-qua-bau-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xivnhiem-ky-2016-2021
46/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
45/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-pho-chu-tich-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xivnhiem-ky-2016-2021
44/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-de-an-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2021
43/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-di-dan-cac-ho-dan-thuoc-khu-vuc-long-ho-bai-dinh-xa-gia-sinh-huyen-gia-vien-ra-khoi-khu-vuc-nguy-hiem
42/NQ-HĐND
nghi-quyet-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-nha-van-hoa-trung-tam-tinh-ninh-binh
41/NQ-HĐND
nghi-quyet-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-bo-ven-bien-doan-qua-tinh-ninh-binh-giai-doan-i
40/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinhdu-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-da-duoc-phe-duyet-tren-dia-ban-tinh
39/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2019
38/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-tinh-ninh-binh-nam-2019
37/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-phuong-an-vay-va-tra-no-von-vay-du-an-tang-cuong-quan-ly-dat-dai-va-co-so-du-lieu-dat-dai-thuc-hien-tai-tinh-ninh-binh
36/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-nguon-kinh-phi-quan-ly-bao-tri-duong-bo-dia-phuong-nam-2018-keo-dai-thuc-hien-sang-nam-2019
35/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chuc-vu-truong-ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
34/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-von-thuc-hien-chuong-trinh-ho-to-chinh-sach-nganh-y-te-do-lien-minh-chau-au-eu-vien-tro
33/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chuyen-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2019-dot-1
32/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-ke-hoach-dau-tu-cong-von-nuoc-ngoai-oda-va-von-vay-uu-dai-cua-cac-nha-tai-tro-nuoc-ngoainguon-ngan-sach-trung-uong-giai-doan-2016-2020-va-nam-2019-tu-nguon-du-phong-10-von-nuoc-ngoai
31/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-tang-quy-mo-tong-muc-dau-tu-va-nguon-von-trong-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-50ha-mo-rong-kcn-gian-khau
31/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-tang-quy-mo
30/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chap-thuan-bao-cao-de-xuat-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-bo-ven-bien-doan-qua-tinh-ninh-binh-giai-doan-i
22/2019/NQ-HĐND
nghi-quyet-viec-cap-lai-15-so-thu-tien-su-dung-dat-de-trich-lap-quy-phat-trien-dat-nam-2019-nam-2020-cua-cac-xa-da-hoan-thanh-xay-dung-nong-thon-moi-truoc-nam-2017-va-thi-tran-me-huyen-gia-vien-cho-ubnd-huyen-gia-vien
21/NQ-HĐND
nghi-quyet-so-viec-ban-hanh-quy-dinh-che-do-tiep-khach-trong-nuoc-tiep-khach-nuoc-ngoai-va-chi-to-chuc-hoi-nghi-hoi-thao-quoc-te-tai-viet-nam-cua-tinh-ninh-binh
20/2019/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-bieu-mau-va-thoi-gian-gui-bao-cao-ke-hoach-tai-chinh-05-nam-dia-phuong-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-05-nam-dia-phuong-ke-hoach-tai-chinh-ngan-sach-03-nam-dia-phuong-du-toan-va-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-quyet-toan-ngan-sach-dia-phuong-hang-nam-thoi-gian-giao-du-toan-va-thoi-han-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-dia-phuong-cac-cap-tinh-ninh-binh
19/NQ-HĐND
nghi-quyet-so-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
18/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giao-ke-hoach-dau-tu-von-ngan-sach-trung-uong-nguon-von-nuoc-ngoai-nam-2019-dot-2
17/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-von-ngan-sach-cap-tinh-tu-nguon-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-do-thi-ninh-khanh-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh
16/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-von-ngan-sach-trung-uong-giai-doan-2016-2020-va-su-dung-du-phong-10-von-nuoc-ngoai
15/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bo-sung-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-nguon-von-ngan-sach-trung-uong-va-von-trai-phieu-chinh-phu-dot-2
14/2019/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bai-bo-mot-phan-noi-dung-quy-dinh-tai-khoan-1-dieu-2-va-khoan-2-dieu-3-nghi-quyet-so-392018nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020
13/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ket-qua-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-phat-trien-du-lich-tu-nam-2010-den-nam-2018-tai-mot-so-don-vi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
12/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giai-quyet-van-de-phat-sinh-tu-sau-ky-hop-thu-9-den-truoc-ky-hop-thu-11-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
27/2019/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-trong-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-cua-nha-nuoc-thuoc-tinh-ninh-binh-quan-ly
25/2019/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-noi-dung-muc-chi-muc-ho-tro-danh-cho-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tinh-ninh-binh
23/NQ-HĐND
nghi-quyet-xac-nhan-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-nguoi-giu-chuc-vu-do-hdnd-tinh-bau
12/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giai-quyet-van-de-phat-sinh-tu-sau-ky-hop-thu-9-den-truoc-ky-hop-thu-11-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
11/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-nam-2020
10/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
09/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
08/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chuc-vu-chanh-van-phong-hdnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
07/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-cac-chuc-vu-truong-ban-phap-che-pho-truong-ban-phap-che-chanh-van-phong-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
06/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-cho-thoi-lam-nhiem-vu-dai-bieu-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
05/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-vu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
04/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-truong-ban-kinh-te-ngan-sach-truong-ban-van-hoa-xa-hoi-hdnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
03/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
01/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-chi-tiet-kinh-phi-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-nam-2019-cua-tinh-ninh-binh
41/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-so-luong-muc-phu-cap-kiem-nhiem-va-tro-cap-nghi-viec-mot-lan-do-thuc-hien-bo-tri-sap-xep-tinh-gian-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
44/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-de-an-so-27da-ubnd-ngay-22112018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-bo-sung-hinh-thuc-chinh-sach-du-hoc-nghe-vao-de-an-so-12da-ubnd-ngay-2062017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-xuat-khau-lao-dong-tinh-ninh-binh-duoc-ph
43/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-von-vay-khoi-nghiep-va-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-cho-thanh-nien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
39/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020
35/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2019
30/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2019
29/NQ-HĐND
nghi-quyet-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2017
27/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-phat-trien-du-lich-tu-nam-2010-den-nam-2018-tai-mot-so-don-vi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
26/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-trong-nam-2019-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
25/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2019
40/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hdnd-ubnd-don-vi-su-nghiep-cong-lap-cua-ubnd-cac-cap-tren-dia-ban-tinh-va-phe-duyet-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-nam-2019
36/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-chinh-sach-dac-thu-ap-dung-cho-huyen-kim-son-quy-dinh-tai-khoan-2-dieu-1-nghi-quyet-so-352017nq-hdnd-ngay-13122017-cua-hdnd-tinh
31/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2019
28/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-giai-quyet-van-de-phat-sinh-tu-ky-hop-thu-8-den-ky-hop-thu-9-hdnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
24/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-bo-sung-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
23/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-xac-nhan-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-nguoi-giu-chuc-vu-do-hdnd-tinh-khoa-xiv-bau
22/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
20/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bai-bo-nghi-quyet-so-162012nq-hdnd-ngay-1972012-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-ve-doi-tuong-van-dong-muc-dong-gop-quy-quoc-phong-an-ninh-o-xa-phuong-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
19/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-ve-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-trong-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh
18/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bo-sung-khoan-13-dieu-4-tai-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-342016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
11/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quy-dinh-noi-dung-muc-chi-kinh-phi-dam-bao-hoat-dong-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-cua-uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
10/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giai-quyet-phat-sinh-tu-ky-hop-thu-6-den-ky-hop-thu-8-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv
09/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-giam-sat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-nam-2019
21/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-diem-a-diem-b-khoan-1-va-diem-b-khoan-2-dieu-1-nghi-quyet-so-262016nq-hdnd-ngay-0482016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
17/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2018
16/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2018
15/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-dat-cum-cong-nghiep-den-nam-2020-tren-dia-ban-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh
14/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-chuong-trinh-so-65ct-ubnd-ngay-2962018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ve-phat-trien-nha-o-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030
13/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-quy-hoach-phat-trien-mang-luoi-cho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030
12/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030
04/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-giao-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hdnd-ubnd-don-vi-su-nghiep-cong-lap-cua-ubnd-cac-cap-tren-dia-ban-tinh-va-phe-duyet-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-nb-nam-2018
08/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-ho-tro-thuc-hien-du-an-ho-tro-phat-trien-san-xuat-da-dang-hoa-sinh-ke-va-nhan-rong-mo-hinh-giam-ngheo-ho-tro-phuong-tien-nghe-xem-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020
07/2018/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-quyet-042017nq-hdnd-ngay-1532017-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-xay-dung-nong-thon-moi-ap-dung-cho-xa-ninh-tien-ninh-nhat-ninh-phuc
06/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tai-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh
03/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
02 /NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bai-nhiem-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
01/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
48/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-diem-b-khoan-2-dieu-1-nq-so-432016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-ve-khoang-cach-va-dia-ban-lam-can-cu-xac-dinh-hoc-sinh-khong-the-di-den-truong-va-tro-ve-nha-trong-ngay-o-vung-dac-biet-kho-khan-ty-le-khoan-kinh-phi-phuc-vu-viec-nau-an-tap-trung-cho-hoc-sinh-truong-pt-thuoc-tinh-nb-quan-ly
47/NQ-HĐND
nghi-quyet-dat-ten-cac-tuyen-duong-tren-dia-ban-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-tinh-nb
46/NQ-HĐND
nghi-quyet-ho-tro-kinh-phi-doi-voi-mot-so-chuyen-gia-da-co-dong-gop-dac-biet-doi-voi-su-phat-trien-van-hoa-nghe-thuat-va-the-duc-the-thao-cua-tinh
45/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-ho-tro-kinh-phi-dong-bhyt-cho-doi-tuong-thuoc-ho-ngheo-da-chieu-thieu-hut-cac-dich-vu-xa-hoi-co-ban-khac-khong-bi-thieu-hut-bhyt
44/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-dau-tu-phat-trien-va-kinh-phi-su-nghiep-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-ty-le-von-doi-ung-nguon-ngan-sach-dia-phuong-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
41/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-trien-khai-thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-cua-tw-cua-tinh-trong-phat-trien-nong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2016-2017
40/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-nam-2018-cua-hdnd-tinh
38/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-dat-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
37/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
33/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2018
36/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tang-cuong-quan-ly-dat-dai-va-co-so-du-lieu-dat-dai-thuc-hien-tai-tinh-ninh-binh
35/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-dac-thu-ap-dung-cho-huyen-yen-khanh-va-huyen-kim-son
43/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-va-muc-chi-boi-duong-doi-voi-nguoi-lam-nhiem-vu-tiep-cong-dan-xu-ly-don-khieu-nai-to-cao-kien-nghi-phan-anh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
42/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-dinh-muc-phan-bo-kinh-phi-xay-dung-va-hoan-thien-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
39/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-giai-quyet-phat-sinh-giua-cac-ky-hop-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-nam-2017
34/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phan-chia-100-cho-ngan-sach-tinh-bao-gom-ca-15-quy-phat-trien-dat-nguon-thu-tu-dau-gia-quyen-su-dung-196-thua-dat-dien-tich-17880-m2-tai-khu-do-thi-moi-duong-vong-phuong-yen-binh-thanh-pho-tam-diep
32/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2018
31/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2016
29/NQ-HĐND
xac-nhan-ket-qua-bau-cu-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
23/2017/NQ-HĐND
ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-dang-vien-duoc-tang-huy-hieu-dang-thuoc-dang-bo-tinh-ninh-binh
07/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-tai-chinh-giai-doan-2017-2020-cua-tinh-ninh-binh
02/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-nb-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
03/NQ-HĐND
nghi-quyet-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-va-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-thon-to-dan-pho-tren-dia-ban-tinh-nb
37/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-den-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-nb
36/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-che-do-dinh-muc-chi-tieu-tai-chinh-phuc-vu-hoat-dong-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2016-2021
35/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
28/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-to-chuc-cac-ky-hop-trong-nam-2017-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
34/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh
33/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2017
31/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2015
32/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-chi-va-phan-bo-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2017
47/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thanh-lap-mot-so-thon-moi-thuoc-xa-gia-trung-va-thuoc-xa-gia-lap-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh
46/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-luc-luong-dan-quan-tinh-ninh-binh
45/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hdnd-ubnd-don-vi-su-nghiep-cong-lap-cua-ubnd-cac-cap-tren-dia-ban-tinh-va-phe-duyet-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh
44/2016 /NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-va-nguoi-phuc-vu-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2021
43/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-ve-khoang-cach-va-dia-ban-lam-can-cu-xac-dinh-hoc-sinh-khong-the-di-den-truong-va-tro-ve-nha-trong-ngay-o-vung-dac-biet-kho-khan-ty-le-khoan-kinh-phi-phuc-vu-viec-nau-an-tap-trung-cho-hoc-sinh-truong-pho-thong-thuoc-tinh-ninh-binh
42/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dat-ten-cac-tuyen-duong-tren-dia-ban-thi-tran-thien-ton-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh
41/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-de-an-so-24da-ubnd-ngay-18112016-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-kiem-soat-o-nhiem-va-bao-ve-moi-truong-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
40/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2017
39/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2017
38/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-de-an-so-29da-ubnd-ngay-30112016-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
30/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2017
27/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-nghi-quyet-so-152016nq-hdnd-ngay-0482016-cua-hdnd-tinh-ve-viec-quy-dinh-thu-tien-bao-ve-phat-trien-dat-trong-lua-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
26/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quy-dinh-muc-thu-hoc-phi-hoc-phi-hoc-cac-mon-tu-chon-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen-tu-nam-hoc-2016-2017-den-nam-hoc-2020-2021-cua-tinh-ninh-binh
25/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quy-dinh-muc-thu-hoc-phi-doi-voi-chuong-trinh-dao-tao-dai-tra-trinh-do-dai-hoc-cao-dang-trung-cap-tai-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-thuoc-tinh-ninh-binh-quan-ly-tu-nam-hoc-2016-2017-den-nam-hoc-2020-2021
24/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quy-dinh-muc-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-va-ho-tro-sinh-hoat-phi-doi-voi-hoc-sinh-he-chuyen-cua-truong-thpt-luong-van-tuy-tinh-ninh-binh
23/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ho-tro-kinh-phi-doi-voi-cac-truong-hoc-duoc-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2016-2020
22/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-de-an-so-20da-ubnd-ngay-25112014-cua-ubnd-tinh-ve-quy-hoach-phong-chong-lu-chi-tiet-song-hoang-long-den-nam-2025-duoc-phe-duyet-tai-nghi-quyet-so-33nq-hdnd-ngay-17122014-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
21/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2016-2020-tinh-ninh-binh
20/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2016
19/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-nam-2016
18/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-quy-hoach-phan-bo-nguon-nuoc-duoi-dat-va-phong-chong-khac-phuc-hau-qua-tac-hai-do-nuoc-gay-ra-tren-dia-ban-tinh-den-nam-2025-tam-nhin-den-nam-2035
17/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-va-ke-hoach-su-dung-dat-5-nam-ky-cuoi-2016-2020-tinh-ninh-binh
16/NQ-HĐND
nghi-quyet-bai-bo-khoan-18-muc-a-quy-dinh-muc-thu-ty-le-phan-tram-nop-ngan-sach-nha-nuoc-va-de-lai-don-vi-thu-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ban-hanh-kem-theo-nq-so-012014nq-hdnd-ngay-1672014-cua-hdnd-tinh-va-nq-so-262014nq-hdnd-ngay-17122014-ve-viec-quy-dinh-ty-le-phan-tram-phan-chia-khoan-thu-phi-su-dung-duong-bo-doi-voi-xe-mo-to-cho-cac-xa-xay-dung-ntm-tren-dia-ban-cac-huyen-thi-xa-cua-tinh-ninh-binh
15/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-quy-dinh-muc-thu-tien-bao-ve-phat-trien-dat-chuyen-trong-lua-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
20/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2016
19/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2016
21/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2016-2020-tinh-ninh-binh
26/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-hoc-phi-hoc-phi-hoc-cac-mon-tu-chon-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen-tu-nam-hoc-2016-2017-den-nam-hoc-2020-2021-cua-tinh-ninh-binh
25/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-hoc-phi-doi-voi-chuong-trinh-dao-tao-dai-tra-trinh-do-dai-hoc-cao-dang-trung-cap-tai-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-thuoc-tinh-ninh-binh-quan-ly-tu-nam-hoc-2016-2017-den-nam-hoc-2020-2021
24/2016 /NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-va-ho-tro-sinh-hoat-phi-doi-voi-hoc-sinh-he-chuyen-cua-truong-trung-hoc-pho-thong-chuyen-luong-van-tuy-tinh-ninh-binh
23/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ho-tro-kinh-phi-doi-voi-cac-truong-hoc-duoc-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2016-2020
22/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-de-an-so-13da-ubnd-ngay-2972016-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-dieu-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-de-an-so-20da-ubnd-ngay-25112014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-quy-hoach-phong-chong-lu-chi
18/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-quy-hoach-phan-bo-nguon-nuoc-duoi-dat-va-phong-chong-khac-phuc-hau-qua-tac-hai-do-nuoc-gay-ra-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2035
17/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-phuong-an-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-va-ke-hoach-su-dung-dat-5-nam-ky-cuoi-2016-2020-tinh-ninh-binh
16/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-bai-bo-khoan-18-muc-a-quy-dinh-muc-thu-ty-le-phan-tram-nop-ngan-sach-nha-nuoc-va-de-lai-don-vi-thu-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-012014nq-hdnd-ngay-1672014-cua-hdnd-tinh-ninh
15/2016/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-tien-bao-ve-phat-trien-dat-chuyen-trong-lua-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
14/NQ-HĐND
ve-viec-thanh-lap-so-du-lich-tinh-ninh-binh-va-doi-ten-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-tinh-ninh-binh-thanh-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh
13/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-hoi-tham-nhan-dan-cua-toa-an-nhan-dan-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
12/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-uy-vien-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
11/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-pho-chu-tich-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
10/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-chu-tich-ubnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
09/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-truong-ban-pho-truong-ban-chanh-van-phong-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
08/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-so-luong-thanh-vien-co-cau-thanh-phan-cac-ban-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
07/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-pho-chu-tich-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
06/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-chu-tich-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
14/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-thanh-lap-so-du-lich-tinh-ninh-binh-va-doi-ten-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-tinh-ninh-binh-thanh-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh
08/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-so-luong-thanh-vien-co-cau-thanh-phan-cac-ban-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
12/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
11/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
10/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
07/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-pho-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
06/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
22/NQ-HĐND
phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2014
26/2015/NQ-UBND
ban-hanh-chinh-sach-cap-lai-khoan-thu-tu-giao-dat-dau-gia-quyen-su-dung-dat-cho-cac-xa-duoc-cong-nhan-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-giai-doan-2011-2016
32/2015/NQ-HĐND
tiep-tuc-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-va-nguoi-phuc-vu-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-ninh-binh-den-het-nam-2016
27/NQ-HĐND
phe-duyet-de-an-so-14da-ubnd-ngay-16112015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-de-an-so-06da-ubnd-ngay-0442012-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2011-2015-dinh-huo
33/NQ-HĐND
viec-mien-nhiem-cac-chuc-danh-truong-ban-phap-che-pho-truong-ban-van-hoa-xa-hoi-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiii-nhiem-ky-2011-2016
30/2015/NQ-HĐND
viec-tiep-tuc-thuc-hien-che-do-chi-nh-sa-ch-do-i-vo-i-lu-c-luo-ng-dan-quan-ti-nh-ninh-bi-nh-den-het-nam-2016
21/NQ-HĐND
chuong-trinh-giam-sat-nam-2016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
20/NQ-HĐND
chuong-trinh-xay-dung-nghi-quyet-nam-2016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
28/NQ-HĐND
viec-quyet-dinh-tong-bien-che-su-nghiep-va-thong-qua-tong-bien-che-hanh-chinh-nam-2016-tinh-ninh-binh
31/2015/NQ-HĐND
ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-cho-mot-so-doi-tuong-co-ho-khau-thuong-tru-tai-tinh-ninh-binh