Main
Chủ nhật, ngày 16/06/2024
Văn bản hành chính
02/CTr-BVHXH
chuong-trinh-cong-tac-nam-2017-cua-ban-van-hoa-xa-hoi-hdnd-tinh
02/KH-TTHĐ
ke-hoach-giam-sat-chuyen-de-cua-hdnd-tinh-va-ke-hoach-giam-sat-cua-thuong-truc-hdnd-tinh-nam-2017
01/CTr-TTHĐ
chuong-trinh-cong-tac-nam-2017-cua-thuong-truc-hdnd-tinh-ninh-binh
04/BC-HĐND
ket-qua-tham-tra-to-trinh-so-174ttr-ubnd-ngay-02122016-cua-ubnd-tinh-ve-viec-cap-bo-sung-ngan-sach-nam-2016-cho-cong-an-tinh-de-chi-phi-thuc-hien-nhiem-vu-phat-sinh
27 /BPC-TTDN
cong-van-ve-viec-khao-sat-tinh-hinh-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-cua-cong-dan
23/KH-HĐND
ke-hoach-giam-sat-to-chuc-hieu-qua-hoat-dong-cua-kinh-te-tap-the
24/KH-HĐND
ke-hoach-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-tin-dung-doi-voi-ho-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac-tren-dia-ban-tinh