Main
Chủ nhật, ngày 16/06/2024
Quyết định
52/QĐ-BVHXH
quyet-dinh-thanh-lap-doan-giam-sat-cua-ban-van-hoa-xa-hoi-hdnd-tinh
04 /QĐ-BVHXH
quyet-dinh-ve-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-doi-voi-doi-ngu-nha-giao-va-can-bo-quan-ly-giao-duc-giai-doan-2010-2016-to-chuc-va-hoat-dong-cua-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-thuoc-tinh-ninh-binh-quan-ly
30/QĐ-TTHĐ
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh