Main
Chủ nhật, ngày 16/06/2024
Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh
01/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
28/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-nghe-trinh-do-trung-cap-cao-dang-tinh-ninh-binh-den-nam-2020
27/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dat-ten-cac-tuyen-duong-tren-dia-ban-phuong-yen-binh-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh
26/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-khoan-3-dieu-1-cua-nghi-quyet-so-312015nq-hdnd-ngay-10122015-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-cho-mot-so-doi-tuong-co-ho-khau-thuong-tru-tai-tinh-ninh-binh
25/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-trong-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-cua-nha-nuoc-thuoc-tinh-ninh-binh-quan-ly
24/NQ-HĐND
nghi-quyet-phe-duyet-de-an-so-12da-ubnd-ngay-2062017-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-xuat-khau-lao-dong-tinh-ninh-binh
22/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-xac-lap-quyen-so-huu-cong-nghiep-va-phat-trien-nhan-hieu-cho-cac-san-pham-hang-hoa-dich-vu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
21/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-dat-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
20/NQ-HĐND
nghiq-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-cong-trinh-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
19/NQ-HĐND
nghi-quyet-bo-sung-05-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-mo-rong-khu-cong-nghiep-gian-khau-vao-bieu-3-phan-bo-ke-hoach-von-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-nguon-ngan-sach-cap-tinh
18/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-do-thi-ninh-khanh-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh
17/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-tinh-ninh-binh
16/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-bai-dinh-ninh-binh-ba-sao-ha-nam-doan-qua-dia-phan-tinh-ninh-binh
15/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-muc-trich-ty-le-kinh-phi-tu-cac-khoan-thu-hoi-phat-hien-qua-cong-tac-thanh-tra-da-thuc-nop-vao-ngan-sach-nha-nuoc-doi-voi-cac-co-quan-thanh-tra-nha-nuoc-thuoc-tinh-ninh-binh-quan-ly
14/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-ve-che-do-cong-tac-phi-che-do-chi-hoi-nghi-cua-cac-co-quan-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh
13/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-chap-thuan-danh-muc-cac-linh-vuc-dau-tu-ket-cau-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-uu-tien-phat-trien-cua-dia-phuong-do-quy-dau-tu-phat-trien-ninh-binh-thuc-hien-dau-tu-truc-tiep-va-cho-vay-giai-doan-2017-2020
12/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2017
10/NQ-HĐND
chuong-trinh-giam-sat-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-nam-2018
09/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-cu-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
08/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
06/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-va-dinh-muc-phan-bo-von-dau-tu-phat-trien-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-giai-doan-2018-2020
05/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-nguon-von-can-doi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh
04/2017/NQ-HĐND
nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-xay-dung-xa-nong-thon-moi-ap-dung-cho-xa-ninh-nhat-ninh-tien-ninh-phuc-de-cac-xa-xay-dung-dat-tieu-chi-tro-thanh-phuong-thuoc-thanh-pho-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
01/NQ-HĐND
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021