Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Quy định mới về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Thứ năm, 12/10/2023

Ngày 04/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (viết tắt là Quy định 124). Quy định 124 gồm 4 chương, 19 điều, thay thế Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (viết tắt là Quy định 132). 

Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại theo hướng giảm định tính, tăng định lượng

Quy định 124 đã bổ sung nội dung: “Kiên trì thực hiện nguyên tắc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị; đánh giá đa chiều; xếp loại chất lượng phải thực sự dân chủ, toàn diện, công khai trên cơ sở phân loại theo đối tượng”, góp phần khắc phục tồn tại, hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện, để công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm ngày càng đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao. Lấy kết quả đánh giá, xếp loại của tập thể làm căn cứ để xác định tỷ lệ các mức xếp loại của đơn vị, cá nhân trực thuộc; lấy kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, qua đó để có cơ sở xây dựng các tiêu chí đánh giá, xếp loại theo hướng giảm định tính, tăng định lượng thông qua sản phẩm cụ thể, bảo đảm sự khách quan, công bằng trong đánh giá, xếp loại.

Bổ sung căn cứ về vị trí việc làm và yêu cầu khung năng lực của từng vị trí việc làm để tăng tính định lượng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với từng cá nhân.

Điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm điểm

Quy định 124 đã điều chỉnh, bổ sung đối tượng là tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương và địa phương; Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương (bao gồm cả ban thường vụ cấp ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở) và cấp ủy cơ sở...

Cùng với đó, đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng thì không thuộc đối tượng kiểm điểm theo quy định.

Về căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, đã bổ sung căn cứ kiểm điểm nội dung về: tính gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân; tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để đồng bộ với các quy định của Bộ Chính trị.

Kiểm điểm rõ nhiều nội dung đối với người đứng đầu

Về nội dung kiểm điểm, Quy định 124 quy định từng nội dung kiểm điểm cụ thể đối với 2 đối tượng là cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung kiểm điểm cá nhân còn phải kiểm điểm rõ nhiều nội dung, như: kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ; tính năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên;... Đối với trường hợp đảng viên đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì đánh giá, xếp loại ở nơi cán bộ đảm nhiệm chức vụ cao nhất.

Tiêu chí xếp loại “bằng sản phẩm cụ thể”

Theo Quy định 124, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân theo 4 mức là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu chí xếp loại phải đánh giá "bằng sản phẩm cụ thể",…

Quy định 124 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ./.

Tác giả bài viết: Phòng Thông tin, Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 116

Tổng lượt truy cập: 348735