Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Thứ sáu, 15/03/2019
Sáng 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII).

Các đại biểu dự hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 29 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30 về Chiến lược an ninh mạng quốc gia và Nghị quyết số 33 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.
Tiếp đó, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai Dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 30, với các nhiệm vụ giải pháp về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng quốc gia; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh mạng; kiện toàn tổ chức và tăng cường quan hệ phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong bảo vệ an ninh mạng; 

Bảo đảm các nguồn lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh mạng; triển khai các chương trình và biện pháp kỹ thuật bảo vệ an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35 đề cập những nhiệm vụ, giải pháp về: tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung làm phong phú hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; 

Nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của các tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Cũng trong chương trình hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh triển khai Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia, dân tộc trên không gian mạng; giữ vữngmôi trường hòa bình, ổn định để tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33 nêu rõ các nhiệm vụ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới biển của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của các ban, ngành của tỉnh trong bảo vệ biên giới biển; tập trung xây dựng củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh; 

Đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới biển của tỉnh trong tình hình mới; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ biên giới biển rộng khắp, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bộ đội biên phòng tỉnh là lực lượng chuyên trách.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nội dung của 4 nghị quyết có mối liên hệ khăng khít với nhau, có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng lớn đến những vấn đề quan trọng của đất nước mà Bộ Chính trị (khóa XII) xác định cần tập trung nhận thức đầy đủ, sâu sắc; từ đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có hiệu quả; góp phần tích cực đấu tranh, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Để tiếp tục học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ với hình thức phù hợp. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trên cơ sở những nội dung mà các đồng chí báo cáo viên Trung ương quán triệt tại hội nghị này, biên tập thành đề cương phù hợp với tình hình của tỉnh làm tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết ở cấp huyện.
Đối với dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến và gửi về ban tổ chức hội nghị để tiếp tục hoàn thiện và ban hành.
Căn cứ vào các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định giải pháp cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về các vấn đề mà các nghị quyết chuyên đề này đề cập đến như: An ninh mạng, biên giới quốc gia, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Tác giả bài viết: Báo NB

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 102

Tổng lượt truy cập: 348721