Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Những kết quả nổi bật trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình năm 2020

Thứ ba, 22/12/2020
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tuân thủ thực hiện, chủ động tổ chức, sắp xếp công việc cho phù hợp nhằm đảm bảo theo tiến độ chung. Tập thể Thường trực HĐND tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin trong Nhân dân, những kết quả đạt được nổi bật như sau:
Trong năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan có liên quan trong chuẩn bị và tổ chức 06 kỳ họp HĐND tỉnh (2 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) đảm bảo dân chủ, đúng luật, có đổi mới, phát huy vai trò của đảng viên và trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh. Qua 6 kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 119 nghị quyết, bằng 36,96% nghị quyết ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay; việc ban hành nghị quyết đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ đạo tăng cường chất lượng hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, thảo luận tại các kỳ họp HĐND tỉnh.


Về hoạt động giám sát: Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Duy trì và thực hiện tốt hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh hoạt động giám sát thường xuyên, trong năm, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức giám sát 01 chuyên đề của HĐND tỉnh; 03 chuyên đề giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 07 chuyên đề. Ngoài ra, Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tăng cường khảo sát nắm thông tin, nhu cầu bức xúc, chính đáng của cử tri để phục vụ cho hoạt động của HĐND tỉnh. Đã từng bước có sự đổi mới về hình thức, phương pháp thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát như kết hợp giữa nghiên cứu tài liệu, hồ sơ và xem xét báo cáo của các đơn vị được giám sát, giải trình; tiến hành khảo sát, yêu cầu các cơ quan có liên quan cung cấp số liệu để kiểm chứng một cách khách quan.


Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 02 phiên giải trình về việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường và công tác quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã có Thông báo kết luận đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện các cam kết, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thực hiện tốt hơn chức năng của đơn vị mình. Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các kiến nghị sau giải trình và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan về sửa đổi, bổ sung chính sách đảm bảo phù hợp với thực tiễn.
Trên cơ sở thực tiễn về sự phát triển của địa phương, năm 2020, Thường trực HĐND đã cho ý kiến đối với 06 nội dung UBND tỉnh trình mang tính cấp bách, cần phải triển khai ngay nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền được tập thể Thường trực HĐND tỉnh họp bàn thảo luận dân chủ, công khai; mọi quyết định đều dựa trên cơ sở pháp luật, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các ý kiến của từng thành viên Thường trực HĐND tỉnh.
Công tác dân nguyện được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo; đã phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ năm 2020. Tại các cuộc tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, gửi các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh. Đối với các ý kiến của cử tri tại các kỳ họp trước, căn cứ báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử, việc thực hiện các cam kết trả lời chất vấn để cử tri theo dõi, giám sát. Trong năm, giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh, chỉ đạo tổng hợp và báo cáo kết quả giám sát tại các kỳ họp, góp phần tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, theo quy định, đã chủ trì tiếp 88 lượt công dân với 17 vụ việc; tiếp nhận 38 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua xem xét, phân loại và xử lý, có hướng dẫn 04 đơn; chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 05 đơn; lưu 29 đơn theo Quy chế số 07 của Tỉnh ủy. Thường trực HĐND tỉnh tích cực đôn đốc, theo dõi việc giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân.


Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND tỉnh thông qua việc nâng cấp Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ trao đổi công tác và báo cáo theo quy định với Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội; các Ủy ban của Quốc hội; các Bộ, ngành Trung ương; duy trì tốt mối quan hệ, phối hợp công tác với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND các tỉnh, thành trong khu vực và Thường trực HĐND cấp huyện để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động HĐND...
Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm tổng kết nhiệm kỳ và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện tốt công tác tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIV. Tham gia chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh. Phối hợp với UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền đảm bảo quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt chương trình giám sát, hoàn thành có chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề, thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng giám sát tại kỳ họp. Chỉ đạo, thực hiện việc sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh theo quy định.

Tác giả bài viết: Thùy Dương - Văn phòng HĐND tỉnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 586

Tổng lượt truy cập: 349205