Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Văn phòng Đoàn ĐBQ&HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Thứ hai, 21/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2022, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2021, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Văn phòng) đã ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. Theo đó, Văn phòng đề ra 02 mục tiêu chung, 05 mục tiêu cụ thể về: hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống nền tảng; phát triển dữ liệu; phát triển các ứng dụng, dịch vụ; phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Trong năm 2022, Văn phòng tập trung thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh Ninh Bình” nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của HĐND tỉnh, đặc biệt là thực hiện chức năng quyết định của HĐND tỉnh tại các kỳ họp; đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành hoạt động thường xuyên, thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật. “Phòng họp không giấy tờ” được triển khai nhằm mục tiêu giảm văn bản hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, phù hợp với xu hướng đô thị thông minh mà tỉnh Ninh Bình đang hướng tới. Việc hình thành nền hành chính không giấy tờ là cơ sở quan trọng để xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Để việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo tính khả thi, đạt hiệu quả, Văn phòng giao các phòng chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện, báo cáo lãnh đạo Văn phòng xem xét, quyết định./. 

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 815

Tổng lượt truy cập: 349434