Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Thứ sáu, 03/06/2016
Ngày 27/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
          Theo đó, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của HĐND và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Văn phòng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Văn phòng có nhiệm vụ giúp HĐND, Thường trực và các Ban HĐND cấp tỉnh xây dựng và tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt. Xây dựng chương trình, phối hợp chuẩn bị tài liệu và tổ chức phục vụ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND cấp tỉnh. Tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Bảo đảm điều kiện hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh.
          Bên cạnh đó, Văn phòng có nhiệm vụ phục vụ việc điều hành công việc chung của HĐND cấp tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban; bảo đảm việc thực hiện các quy chế và nội quy; phục vụ hoạt động đối ngoại; giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Phục vụ việc tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến HĐND, Thường trực HĐND cấp tỉnh. Phục vụ việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân; việc tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết. Phục vụ lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật theo yêu cầu. Phục vụ Bầu cử đại biểu HĐND các cấp và phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện.
 Văn phòng tham mưu, phục vụ trong các lĩnh vực như: Hoạt động giám sát, khảo sát và theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát; xây dựng báo cáo công tác; thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; hoàn thiện các dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. Giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp. Tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Giữ mối liên hệ công tác tại địa phương và với Trung ương. Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện dự toán và quản lý kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Văn phòng được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, cấp dưới phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoạt động theo quy định. Quản lý cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân của cơ quan, của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện việc quản lý công chức, người lao động của Văn phòng theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
Về cơ cấu tổ chức, biên chế, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 2 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND. Văn phòng có Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Chế độ làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Tác giả bài viết: Dương Viết Yên - Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 802

Tổng lượt truy cập: 349421