Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, đổi mới phương thức làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính

Thứ bảy, 05/08/2023

Sáng ngày 4/8/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh, những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, kịp thời, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạt được nhiều kết quả tích cực: Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày một tăng lên; việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tinh giản biên chế đúng quy định về trình tự, thủ tục, đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định của Bộ Chính trị; thực hiện tinh giản biên chế gắn với từng bước cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, thu hút những người có trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm, đưa ra khỏi bộ máy những người không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, từ đó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; công tác quản lý biên chế đảm bảo chặt chẽ, sử dụng biên chế hiệu quả theo quy định. Từ năm 2021 đến ngày 30/4/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt nghỉ tinh giản biên chế cho 180 người. Năm 2023, đã thực hiện giảm 1,25% biên chế công chức và 2,5% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các ý kiến phát biểu của thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Số lượng người nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế chủ yếu theo chế độ nghỉ hưu trước tuổi; việc xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức còn chậm so với yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ tiêu biên chế lĩnh vực giáo dục và đào tạo chưa đảm bảo định mức biên chế theo quy định; một số đơn vị sự nghiệp thuộc khối hành chính được bổ sung thêm nhiều viên chức do được điều chuyển chỉ tiêu biên chế chỉ để cho phù hợp với vị trí việc làm, gây lãng phí nguồn nhân lực, trong khi rất nhiều các cơ quan, đơn vị chuyên môn khác có khối lượng công việc rất nhiều nhưng không có chỉ tiêu để tuyển dụng hoặc không tuyển dụng được; việc chuyển ngạch, thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức ở một số ngành, lĩnh vực chưa được cơ quan có thẩm quyền quan tâm; việc giao chỉ tiêu cắt giảm biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chưa có sự đột phá rõ rệt; tính ổn định về số lượng, cơ cấu công chức, viên chức, người lao động còn khá cao; chưa được đầu tư nghiên cứu tổng thể bộ máy biên chế, vị trí việc làm theo quy định để sắp xếp bộ máy các cơ quan đơn vị đảm bảo khoa học, hiệu quả và đúng quy định.

Ảnh: Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước, thực hiện Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đổi mới phương thức làm việc, giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính. Thực hiện tuyển dụng công chức kịp thời, đủ số biên chế được giao khi có điều kiện đảm bảo. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn rà soát việc sử dụng biên chế tại các cơ quan, đơn vị để có phương án đề xuất, điều chỉnh phù hợp. Rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị để có phương án xây dựng vị trí việc làm, đồng thời chỉ đạo đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm khách quan, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ để tinh giản biên chế đúng quy định. Tăng cường thanh, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyển dụng, xử lý, quản lý biên chế gắn với thực hiện tinh giản biên chế và công tác kiểm tra công vụ.

Trước khi Đoàn giám sát làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, Đoàn đã khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị.

 

Tác giả bài viết: Phạm Tuấn Quang - Phòng Công tác HĐND

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 35

Hôm nay: 963

Tổng lượt truy cập: 363101