Main
Thứ năm, ngày 18/07/2024

Triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương và các chuyên đề lồng ghép năm 2021 của tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 06/11/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2023 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 04/QĐ-TTHĐ về việc thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương và các chuyên đề lồng ghép năm 2021 của tỉnh Ninh Bình.

Ảnh: Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện Yên Mô

Triển khai thực hiện Quyết định này, trong thời gian từ ngày 06/11/2023 đến ngày 09/11/2023, Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp tại UBND các huyện Kim Sơn, Yên Mô và thành phố Ninh Bình; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và giám sát qua báo cáo đối với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh.

Ảnh: Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện Kim Sơn

Cuộc giám sát nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương và các chuyên đề lồng ghép năm 2021 của tỉnh Ninh Bình); khẳng định những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước./.

Tác giả bài viết: Phạm Quốc Thắng - Phòng Công tác HĐND

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 1274

Tổng lượt truy cập: 354957