Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021

Thứ sáu, 20/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-ĐGS ngày 30/9/2021 của Đoàn giám sát của Quốc hội về Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH ngày 10/3/2022 về thành lập Đoàn giám sát và tiến hành giám sát qua báo cáo, giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trong tháng 04/2022.

Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại UBND tỉnh

Qua giám sát cho thấy, giai đoạn 2016 - 2021, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, nghiêm túc, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và đạt được kết quả tốt. Các cấp, các ngành đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP; kịp thời ban hành đầy đủ chương trình THTK, CLP, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện. Các chương trình, dự án được đầu tư từ NSNN được thực hiện đúng quy trình, phù hợp với nhu cầu sử dụng đảm bảo hiệu quả. Quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế tối đa việc lãng phí, sử dụng không đúng mục đích. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc đóng góp cho NSNN. Việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chủ động ra soát chức năng, nhiệm vụ và biên chế để bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện cải cách hành chính, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cả về kinh phí và biên chế của cơ quan nhà nước và thời gian, chi phí xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THKT,CLP trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP ở một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong THTK, CLP; Công tác xây dựng chương trình THTK, CLP ở một số cơ quan, đơn vị còn chung chung; Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả THTK,CLP của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, nội dung báo cáo của một số đơn vị còn sơ sài; còn tình trạng một số đơn vị thực hiện hạch toán một số khoản chi chưa đúng quy định, một số doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản không có giấy phép; Công tác thanh tra về thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa tổ chức được cuộc thanh tra chuyên đề riêng.

Ảnh: Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh

Để thực hiện tốt công tác THTK, CLP, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đề ra 3 nhóm giải pháp:

Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến THTK, CLP: Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; huỷ bỏ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành, các văn bản trái với văn bản cấp trên. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình THTK, CLP, phải xác định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, xác định những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, bám sát với tình hình đặc điểm, đặc thù của cơ quan, đơn vị để đặt ra chương trình, hành động thiết thực.

Tăng cường công tác tổ chức, thực hiện THTK, CLP: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác THTK, CLP; tăng cường giám sát để khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí . Thực hiện nghiêm các quy định về công khai trong các lĩnh vực như: Sử dụng kinh phí của đơn vị sử dụng kinh phí về mua sắm, quản lý, trang thiết bị, sử dụng tài sản, đặc biệt là đối với phương tiện đi lại, thiết bị làm việc...; Kết hợp chặt chẽ giữa THTK, CLP với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường giám sát chuyên đề giữa 02 kỳ họp HĐND.

Tăng cường công tác thanh ta, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong THTK, CLP:  Kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí; Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra nội bộ tại các cơ quan, đơn vị. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm gây lãng phí.

Từ thực tế khảo sát tại các đơn vị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước, HĐND, UBND tỉnh./.

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 822

Tổng lượt truy cập: 349441